Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 13. mars 2023 med hjemmel i lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill (pengespilloven) § 14 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. desember 2022 nr. 2278.

Se forskriften på lovdata.no