Høring - Forskrift om forsøksordning med rettsmegling for jordskifterettene

Forskrift om forsøksordning med rettsmekling for jordskifterettene. Fastsatt 22.01.07. Forskriften trer i kraft 1. april 2007 med virketid fram til 31. mars 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2007

Resultat:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200602788-/IAA

21.11.06

Høringsbrev, forskrift om rettsmekling for jordskifterettene

Ved lovendring 10. mai 2006 ble det innført en ny bestemmelse i jordskifteloven, lov 21. desember 1979 nr. 77 § 89 b. Bestemmelsen gir adgang for, som en forsøksordning, å innføre forskrift om arealmekling og rettsmekling for jordskifterettene.

Landbruks- og matdepartementet har med dette som grunnlag utarbeidet utkast til forskrift om rettsmekling i saker som gjelder grensegang og rettsutgreiing etter jordskifteloven (jskl §§ 88 og 88a). Vi ber med dette om merknader til utkastet.

Frist for uttalelse er 8. januar 2007.

Departementet har tatt utgangspunkt i gjeldende forskrift om rettsmekling for de alminnelige domstolene. Vi har videre lagt til grunn at forskriften skal gjelde alle jordskifteretter, og for en periode på 5 år fra ikrafttredelsen. Departementet har satt i gang arbeid for å utforme forslag til ny jordskiftelov. Dersom en ny lov vedtas i forskriftsperioden, vil spørsmålet om varigheten av forskriften trolig bli tatt opp på nytt. Vi gjør også oppmerksom på at det på grunn av overgangen fra tvistemålslov til tvistelov kan være aktuelt å gjøre justeringer i forskriften ved årsskiftet 2007-2008.

Departementet har valgt å ikke utarbeide utkast til forskrift om arealmekling nå. Vi mener at en forskrift trolig vil få kort varighet på grunn av arbeidet med ny jordskiftelov. På grunn av tidsrammen for lovarbeidet er det også usikkert om erfaringene fra meklingsordningen vil kunne reflekteres på en tilfredsstillende måte i lovarbeidet. En utsettelse må under alle omstendigheter antas å få begrenset betydning, i og med at jordskifteretten etter at sak er fremmet uansett vil gjennomføre en form for mekling i saken. Departementet mener etter dette at omstillingskostnadene ved å vedta forskrift om arealmekling nå er for store i forhold til de gevinstene som påregnelig kan oppnås.

Utkastet, sammen med et notat om de vurderingene som ligger til grunn for utformingen og en link til gjeldende forskrift om rettsmekling for de alminnelige domstolene finnes på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider. Se: http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/049031-080008/dok-bn.html

Med hilsen

Inger Grette
avdelingsdirektør

Ingrid Aasen
seniorrådgiver

Alle uttalelsene legges ut i PDF-format

Høringsuttalelser:

Jordskifterettene:

Akershus og Oslo jordskifterett

Uttalelse

Marnar jordskifterett

Uttalelse

Nedre Buskerud jordskifterett

Uttalelse

Nedre Telemark jordskifterett

Uttalelse

Sør-Trøndelag jordskifterett

Uttalelse

Vestfold jordskifterett

Uttalelse

Vest-Oppland og Sør-Gudbrandsdal

Uttalelse

Østfold jordskifterett

Uttalelse

Øvre Telemark jordskifterett

Uttalelse

Domstolsadministrasjonen

Uttalelse

Teknisk naturvitenskaplig forening (Tekna)

Uttalelse

Den norske advokatforening

Uttalelse