Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2021

Vår ref.: 20/1148

Høring – Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning på høring.

Utkast til forskrift bygger på forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon. Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Den skal videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Utdanningen beskriver læringsutbytte i tråd med kravene i kapittel 2 til 7 for utdanning på 120 studiepoeng og kapittel 2 til 6 for utdanning på 90 studiepoeng.

Læringsutbyttebeskrivelsene definerer sluttkompetanse hos kandidaten etter endt utdanning. Dette er en endring fra den forrige rammeplanen hvor det var beskrevet hvordan selve utdanningen skulle være utformet.

Les mer om mandatet for og organisering av retningslinjearbeidet.

Om retningslinjen
Det legges vekt på at praksisstudier skal være en integrert del av utdanningen. Læringsutbyttebeskrivelsene skal være førende for valg av praksisarenaer, lengde og omfang på praksisstudier og vekting av teoretisk undervisning. Praksisstudiene skal sikre at kandidaten får klinisk erfaring fra behandling av premature, akutt og/eller kritisk syke nyfødte, barn og ungdom. Beskrivelse av praksisstudiene er endret i stor grad fra nåværende rammeplan for utdanningen, Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å vurdere endringen.

Retningslinjen bygger på at barnesykepleie i utgangspunktet skal være arenauavhengig, men at kjernekompetansen må bygges rundt ivaretakelse av det akutt og/eller kritisk syke barn.

Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7.

Programgruppens vurderinger
Tjenestenes kompetansebehov og dermed barnesykepleiernes oppgaver innebærer avansert sykepleie til akutte og/eller kritisk syke barn, barn med langvarige eller palliative sykdomsforløp og helseutfordringer relatert til funksjonsnedsettelser samt psykiske og sosiale følger av sykdom, behandling og funksjonstap.

Målgruppen for barnesykepleie er premature, nyfødte, barn og ungdom og deres familie med behov for helse og omsorgstjenester relatert til helseutfordringer, sykdom og skade. I forslaget til retningslinje er «barn» et hyppig brukt begrep. Programgruppen vil understreke at dette inkluderer barn i alle aldersgrupper. Der hvor læringsutbytte retter seg særlig mot en bestemt aldersgruppe, er det lagt til spesifisering av dette.

Om høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet er i tråd med nåværende og fremtidige behov for kompetanse i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i forskriften. Dersom høringsinstansene vurderer at noe bør utgå eller at det er noe som mangler, så ber vi om at det spesifiseres. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av innholdet i forskriften, og om det er gjennomførbart innenfor rammene for utdanningen. Vi ber høringsinstansene særlig vurdere om innholdet i de første 90 studiepoengene er gjennomførbart innenfor rammene.

Programgruppene i fase 3 (anestesi-, barn, kreft-, intensiv- og operasjonssykepleierutdanning) har i arbeidet med å utforme retningslinjene hatt kontakt på tvers for å vurdere felles temaer og innhold i forskriftene. Eksempler på felles temaer som ble diskutert og som er inkludert i varierende grad er: vitenskapsteori og metode, kommunikasjon, tverprofesjonell samhandling, innovasjon og pasientsikkerhet. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om felles innhold er inkludert/dekket på en hensiktsmessig måte. Se for øvrig høringsspørsmålene nedenfor.

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig besvare følgende spørsmål:

 1. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?
 2. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?
 3. Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?
 4. Er formålet med utdanningen dekkende?
 5. I hvilken grad er målgruppen for barnesykepleiere tydeliggjort i forskriften?
 6. Hvor dekkende er benevningen av kompetanseområdene for barnesykepleierens særegne kompetanse og selvstendighet? Bør læringsutbyttebeskrivelsen deles inn på en annen måte?
 7. Er læringsutbyttebeskrivelsene om farmakologi tilstrekkelige?
 8. Kommer barnesykepleierens ansvarsområde og posisjon tydelig nok frem i forskriften?
 9. I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?
 10. Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
 11. Er praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?
 12. Forskriften foreslår et minimumsantall uker og timer i praksisstudier, bør praksislengde spesifiseres i forskriften?
 13. I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av utdanningen?
 14. Er felles temaer/innhold for ABIOK- utdanningene nevnt ovenfor hensiktsmessig inkludert?
 15. Er det behov for å spesifisere krav om klinisk praksis for opptak til utdanningen?

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av innspill i løpet av høringsrunden. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2691406 .

Høringsfristen er 28. februar 2021. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen 

Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør                                               Mia Andresen
                                                                              rådgiver

 • Alle kommunene
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • Barneombudet
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Folkehelseinstituttet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Statens helsetilsyn
 • Sametinget
 • Viken fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Den norske tannlegeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • KS
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Mental helse ungdom
 • Norsk Innvandrerforum
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Unio
 • Uni research Helse
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Velferdsalliansen
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Unge funksjonshemmede
 • Skeiv ungdom
 • Norsk studentorganisasjon
 • Kreftforeningen
 • Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
 • Østfold Barne- og Ungdomsråd
 • Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
 • Vestfold barne- og ungdomsråd
 • Telemark ungdomsråd
 • Aust-Agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
 • Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
 • Vestland ungdomsutvalg
 • Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Trøndelag Barne- og ungdomsråd
 • Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
 • Troms barne- og ungdomsråd
 • Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Ungdom og Fritid
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Blå Kors Norge
 • Kompetansesenter - Rus
 • Delta
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Innovasjon Norge
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuspartner HF
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Mental Helse
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Optikerforbund
 • Audiografforbundet
 • Norsk Cøliakiforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Parat Helse
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • SINTEF Helse
 • Taternes Landsforening
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • Ammehjelpen
 • ANANKE - Norsk OCD forening
 • Angstringen
 • Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barnekreftforeningen
 • Bipolarforeningen Norge
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Diabetesforbundet
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for Blødere i Norge
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
 • Foreningen for muskelsyke
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Handikappede barns foreldreforening
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • HivNorge
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Leverforeningen
 • Leppe- ganespalte Foreningen
 • LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
 • Norges Astma- og allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Unge funksjonshemmede
 • Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
 • Sex og politikk
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
 • Rådet for psykisk helse
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Ungdom mot narkotika
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Norsk palliativforening
 • Pårørendealliansen
 • Prematurforeningen
 • Helseutvalget
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk pasientforening
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Verdighetsenteret
 • NAKMI
 • NOEREH
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress øst
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress sør
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress nord
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress midt
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Sex og politikk
 • Landsforeningen for uventet barnedød
 • Elevorganisasjonen
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

  Landsforeningen 1001 dager