Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for helsesykepleierutdanning. På grunn av økte kompetansekrav til helsesykepleierutdanningen, er minstetiden for videreutdanningen økt fra et år til 1 ½ år.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2020

Vår ref.: 20/1143

Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning på høring. 

Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon. Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Den skal videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Les mer om retningslinjearbeidet.

Rammene for retningslinjearbeidet
Tjenestenes kompetansebehov og dermed helsesykepleiernes oppgaver har økt i omfang de siste årene. Kunnskapsdepartementet har derfor besluttet at utdanningens minimumslengde skal økes fra 60 til 90 studiepoeng. For studenter som skal gjennomføre helsesykepleierutdanning skal det følgelig være mulig å avslutte studieprogrammet etter 90 studiepoeng, også der hvor det tilbys masterutdanning på 120 studiepoeng.  

Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7.

Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i er i tråd med behovene for kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i forskriften. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av innholdet i forskriften, og om det er gjennomførbart innenfor rammene for utdanningen. Vi ber høringsinstansene særlig vurdere om innholdet i de første 90 studiepoengene er gjennomførbart. Se for øvrig høringsspørsmålene nedenfor.

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig besvare følgende spørsmål:

 1. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?   
 2. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?  
 3. Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?
 4. I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?  
 5. Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
 6. Er praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?  
 7. I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av utdanningen? 

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av innspill i løpet av høringsrunden.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2691402.

 Høringsfristen er 15. november 2020.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

 

Med hilsen 

Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør                                                 Mia Andresen
                                                                                rådgiver

 

Kopi
Barne- og familiedepartementet

 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
 • Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
 • Akershus universitetssykehus HF
 • A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
 • Alle kommuner
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
 • Ammehjelpen
 • ANANKE - Norsk OCD forening
 • Angstringen
 • Anonyme Alkoholikere
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
 • Audiografforbundet
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Aust-Agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Autismeforeningen i Norge
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • ungdoms- og familiedirektoratet Barne-
 • Barnekreftforeningen
 • Barneombudet
 • Barnevakten
 • Bipolarforeningen Norge
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • Blå Kors Norge
 • Blåkors
 • Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Delta
 • Den norske advokatforening
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske PKU-forening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diabetesforbundet
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Direktoratet for e-helse
 • Dysleksi Norge
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Forandringsfabrikken
 • Forbundet mot Rusgift
 • Forbundet Tenner og Helse
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (Nasjonalt FAU)
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for Blødere i Norge
 • Foreningen for Fangers Pårørende
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
 • Foreningen for muskelsyke
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Forum for barnekonvensjon
 • Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Akershus
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Aust-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Buskerud
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hedmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hordaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Oppland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Sogn og Fjordane
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vest-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Østfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Helseutvalget
 • HivNorge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Iktyoseforeningen i Norge
 • Innlandet fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseforeningen for LMBB-syndrom
 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
 • Kompetansesenter - Rus
 • Kreftforeningen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • KS
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen 1001 dager
 • Landsforeningen Alopecia Areata
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord?
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
 • Landsforeningen for nakkeskadde
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsforeningen for uventet barnedød
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Leppe- ganespalte Foreningen?
 • Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Leverforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
 • Lærernes Yrkesforbund
 • M.E. Nettverket i Norge
 • Marfanforeningen
 • Mental Helse
 • Mental helse ungdom
 • Momentum Protesebrukerforeningen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NA (Anonyme Narkomane)
 • NAKMI
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • NOEREH
 • Nord universitet
 • Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges Astma- og allergiforbund
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Optikerforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norsk Cøliakiforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk Innvandrerforum
 • Velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Norsk palliativforening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Ortoptisters Forening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Parat Helse
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Politidirektoratet
 • Politiets fellesforbund
 • Prematurforeningen
 • PRESS - Redd Barna Ungdom
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Pårørendealliansen
 • Recovery Norge
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress midt
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress nord
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress sør
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress vest
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress øst
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (øst og sør)
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene
 • RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Sametinget
 • Samisk høgskole
 • Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sex og politikk
 • Sex og politikk
 • Sex og samfunn
 • SINTEF Helse
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Skeiv ungdom
 • Skolelederforbundet
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens helsetilsyn
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i oslo
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stoffskifteforbundet (STOFO)
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehuspartner HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Taternes Landsforening
 • Telemark fylkeskommune
 • Telemark ungdomsråd
 • Troms barne- og ungdomsråd
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag Barne- og ungdomsråd
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
 • Ungdom mot narkotika
 • Ungdom og Fritid
 • Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
 • Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
 • Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
 • Unge duer
 • Unge funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni research Helse
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Utdanningsforbundet
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Verdighetsenteret
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold barne- og ungdomsråd
 • Vestfold fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Vestland ungdomsutvalg
 • Vestre Viken HF
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • Voksne for barn
 • Voksne for Barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold Barne- og Ungdomsråd
 • Østfold fylkeskommune