Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2021

Vår ref.: 20/1149

Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning på høring.

Forslaget bygger på forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon. Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. Den skal videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Utdanningen beskriver læringsutbytter i tråd med kravene i kapittel 2 til 7 for utdanning på 120 studiepoeng og kapittel 2 til 6 for utdanning på 90 studiepoeng.  

Les mer om mandatet og organiseringen av retningslinjearbeidet.

Om retningslinjene
Retningslinjen er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7.

Begrepene avansert og inngående er i forskriften brukt i henhold til Nasjonalt kvalifikasjons-rammeverk, nivå 7 (master). Programgruppen har benyttet begrepene «avansert» for læringsutbyttene som de anser for å være kjernekompetansen, og «inngående» for de læringsutbyttene som de anser er støttekompetanse.

Forskriften definerer ikke lengden på simulering og ferdighetstrening. Intensjonen er at dette skal være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon i samarbeid med praksistilbyder å bestemme, slik at læringsutbyttet oppnås.

Praksisstudier er i forskriften definert som 30 uker à 30 timer. Praksisstudier er her definert som det som skjer utenfor utdanningsinstitusjonene.  

Det legges i forskriften til grunn at praksisveileder fortrinnsvis har utdanning på masternivå, fordi det vil ta tid før dette kravet kan innfris.

Programgruppens vurderinger
Programgruppen har vurdert om det bør være egne læringsutbytter knyttet til barn, men har vurdert at dette dekkes av eksisterende læringsutbytter og i formålet ved å synliggjøre at læringsutbyttene skal sikre forsvarlig sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre.

Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i er i tråd med behovene for kompetanse i spesialisthelsetjenesten. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i forskriften. Dersom høringsinstansene vurderer at noe bør utgå eller at det er noe som mangler, så ber vi om at det spesifiseres. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av innholdet i forskriften, og om det er gjennomførbart innenfor rammene for utdanningen. Vi ber høringsinstansene særlig vurdere om innholdet i de første 90 studiepoengene er gjennomførbart innenfor rammene.

Programgruppene i fase 3 (anestesi-, barn, kreft-, intensiv- og operasjonssykepleierutdanning) har i arbeidet med utvikling av forskriften hatt kontakt på tvers for å vurdere felles temaer og innhold i forskriftene. Eksempler på felles temaer som ble diskutert og som er inkludert i varierende grad er: vitenskapsteori og metode, kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling, innovasjon og pasientsikkerhet. Departementet ber om at høringsinstansene vurdere om felles innhold er inkludert/dekket på en hensiktsmessig måte. Se for øvrig høringsspørsmålene nedenfor.

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å særlig besvare følgende spørsmål:

 1. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?
 2. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?
 3. Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?
 4. I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammen av utdanningen?
 5. I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?
 6. Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
 7. Er praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?
 8. Bør retningslinjen definere tidsbruk til simulering og ferdighetstrening?
 9. Er fordelingen mellom praksisstudier og simulering/ferdighetstrening hensiktsmessig og gjennomførbar?
 10. Er felles temaer/innhold for ABIOK-utdanningene som nevnt ovenfor ivaretatt i retningslinjene.

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av innspill i løpet av høringsrunden. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2691407

Høringsfristen er 28. februar 2021. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen


Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør                                           Ane-Berit Storvik Hurlen
                                                                          seniorrådgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Folkehelseinstituttet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Statens helsetilsyn
 • Sametinget
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Fagforbundet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • KS
 • Norsk Innvandrerforum
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Unio
 • Uni research Helse
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Unge funksjonshemmede
 • Skeiv ungdom
 • Norsk studentorganisasjon
 • Kreftforeningen
 • Delta
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Innovasjon Norge
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuspartner HF
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Mental Helse
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Parat Helse
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • SINTEF Helse
 • Taternes Landsforening
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Barnekreftforeningen
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
 • Diabetesforbundet
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Handikappede barns foreldreforening
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • HivNorge
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Leppe- ganespalte Foreningen
 • LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Unge funksjonshemmede
 • Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
 • Rådet for psykisk helse
 • Norsk palliativforening
 • Pårørendealliansen
 • Prematurforeningen
 • Helseutvalget
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk pasientforening
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Verdighetsenteret
 • NAKMI
 • NOEREH
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress øst
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress sør
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress nord
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress midt
 • Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – vest
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – midt
 • Landsforeningen for Overvektige
 • NSFLIS