Høring — Forskriftsendring for refusjon av trinnpris

Høringsfrist: 1. mars 2006

Departementet foreslår endring av forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler (legemiddelforskriften) § 12-17 første ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Statens helsetilsyn (23.01.06) – ingen merknader
Forbrukerrådet (23.01.06) – ingen merknader
Norges Apotekerforening (26.01.06) – ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (31.01.06) – ingen merknader
Alliance apotek (06.02.06) – ingen merknader
Nasjonalt folkehelseinstitutt (20.01.06) – ingen merknader
Advokatkonsult (24.02.06)
Sosial- og helsedirektoratet (23.02.06) – ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (27.02.06) – ingen merknader
Legemiddelindustriforeningen (27.02.06)
Statens legemiddelverk (27.02.06) – ingen merknader
Justis- og politidepartementet (28.02.06) – ingen merknader
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (28.02.06)
Rikstrygdeverket (22.02.06) – ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (01.03.06) – ingen merknader
Apokjeden (01.03.06) – ingen merknader