Høring – Forslag om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling (måleforskriften). Det foreslås å gi Justervesenet hjemmel til å innføre krav under bruk til vann- og varmemålere, og å innføre krav til internkontroll hos servicefirma. I tillegg foreslås det å gjøre visse forenklinger og rettelser i forskriften og justering av enkelte gebyrer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2021