Høring - forslag om endringer i retten til barnetillegg når barnet har egen inntekt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i retten til barnetillegg til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2023

Vår ref.: 23/2285

Mottaker som forsørger barn, har rett til barnetillegg, men ikke hvis barnet har egen inntekt som er større enn grunnbeløpet (pt. 118 620 kroner). For arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad er det også slik at barnetillegget faller bort hvis barnet har rett til barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18. I vedlagte høringsnotat foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet å endre regelverket slik at barnetillegget til arbeidsavklarings-penger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad gis uavhengig av barnets inntekt/barnepensjon.

Frist for å sende inn høringssvar er: 15. august 2023. Vi kan ikke gi utvidet frist.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

med hilsen 

Vibeke Trålim 

avdelingsdirektør 

                                                              Liv Solveig Korsvik 

                                                               seniorrådgiver 

Departementene 

AAP aksjonen 

Akademikerne

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Cerebral Parese-foreningen

Datatilsynet

De regionale helseforetakene

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Forskningsstiftelsen Fafo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Kommunene

Kreftforeningen

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO-Kommune

LO-stat

Løvemammaene

ME Nettverket i Norge

ME-foreningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Pasientombudene

Personskadeforbundet LTN

Personvernkommisjonen

Pårørendealliansen

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Samfunnsøkonomene

Sivilombudet

SMB Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlige høgskoler

Statsforvalterne

Trygderetten

Organisasjonen For Uføres Rettigheter (OFUR)

FØL Norge - For Økt Levestandard

UNIO

Universitetene

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)