Høringer

Høring om forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre tre nye bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning, utdanningsinstitusjonens studieadministrasjon og rapportering av individdata til Database for høgre utdanning (DBH), samt forslag om nye bestemmelser om eksamen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2017

Vår ref.: 17/4109

Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. Noen av forslagene er oppfølging av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen). Det foreslås også å innføre bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med Samordna opptak, utdanningsinstitusjonens studieadministrasjon og rapportering av individdata til Database for høgre utdanning. Det er også foreslått noen nye bestemmelser om eksamen. Dette gjelder blant annet rett til å klage individuelt på gruppeeksamen og ny ordning som skal gjelde der vurderingen av en besvarelse endres med to karakterer eller mer etter ny sensur på grunn av klage.

Høringsnotatet og personvernkonsekvensutredningene er tilgjengelig på www.regjeringen.no.Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2568268.Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er mandag 4. desember 2017.

 

Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                          Irene Tveite-Strand
                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
Database for statistikk om høgre utdanning
CERES
UNINETT AS
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Kompetanse Norge
Meteorologisk institutt
Norges forskningsråd
Norges grønne fagskole - Vea
Norges Handelshøyskole
Norsk utenrikspolitisk institutt
Senter for IKT i utdanningen
Statens lånekasse for utdanning
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Norsk Lektorlag
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Kristne Friskolers Forbund
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Steinerskoleforbundet
Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Fellesorganisasjonen
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norsk studentorganisasjon (NSO) 
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Utdanningsforbundet
Akademikerne
Næringslivets Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Universitets- og høgskolerådet (UHR) 
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
STAFO
Senter for internasjonalisering av utdanning
Riksrevisjonen
Politihøgskolen
Sjøkrigsskolen
Luftkrigsskolen
Sametinget
Norsk presseforbund
Parat
Landsorganisasjonen i Norge
Krigsskolen
Forskerforbundet
Econa