Høring — Forslag om regulering av verdipapirfonds adgang til å foreta shortsalg

Høringsfrist: 5. januar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2992 FM KW

10.11.2004

Høring – Forslag om regulering av verdipapirfonds adgang til å foreta shortsalg

Ved brev 25. september 2003 fra Finansdepartementet, ble Kredittilsynet blant annet bedt om å vurdere behovet for og eventuelt utarbeide utkast til forskrift om såkalte dekkede shortsalg i medhold av lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 4-11 første ledd annet punktum. Ved brev 23. september 2004 oversendte Kredittilsynet høringsnotat samt utkast til regler om dekket shortsalg for visse derivater i UCITS-fond. I oversendelses­brevet opplyser Kredittilsynet at egne regler om shortsalg i nasjonale fond vil bli vurdert sammen med de øvrige forhold som Kredittilsynet ble anmodet om å utrede i brevet fra departementet.

Kredittilsynet foreslår ikke en egen forskrift vedrørende dekkede shortsalg i UCITS-fond. Slike regler foreslås i stedet tatt inn som en bestemmelse i forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapir­fonds handel med derivater (derivatforskriften). Forslaget bygger på EU-kommisjonens anbefaling 2004/383/EF om bruk av finansielle derivatinstrumenter. Kredittilsynet har dessuten foreslått at dekning i form av en motsvarende derivat­posisjon skal kunne aksepteres etter forskriften, jf. høringsnotatet pkt. 4.1.4. Videre er det foreslått at dekning skal kunne anses å foreligge i tilfeller hvor (tilsvarende) finansielle instrumenter er lånt ut av fondet, jf. hørings­notatet s. 8-9. Departementet ber blant annet om høringsinstansenes vurdering av behovet for og eventuelt konsekvensene av disse delene av forslaget. I høringsnotatet er det også identifisert enkelte andre særskilte forhold som høringsinstansene oppfordres til å vurdere, se blant annet i høringsnotatet pkt. 4.1.3.

En liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater etc. som ikke står på adresselisten.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 5. januar 2005. Det bes om at høringsuttalelser i brevs form om mulig også sendes i elektronisk form til e‑postadresse: kjetil.wibe@finans.dep.no.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kjetil Wibe
førstekonsulent

Vedlegg: Høringsnotat 10. september 2004

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 04/8861)

Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet