Høring Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Styring og finansiering av barnehagesektoren)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. Tema for høringen er regler om styring og finansiering av barnehagesektoren. Høringen følger opp strategien «Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi mot 2030» hvor det ble varslet at regjeringen ville gjennomgå regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren innen utgangen av 2023 og legge fram et helhetlig forslag til regelverksendringer. Departementet foreslår å gi kommunen flere styringsvirkemidler innenfor tydelige og forutsigbare rammer. Videre foreslår departementet nye regler om tildeling av tilskudd til private barnehager som tar hensyn til at barn og barnehager er forskjellige. Det foreslås også endringer i reglene om de private barnehagenes organisering og kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling. Videre foreslås det endringer i reglene om tilsyn og reaksjoner. I tillegg foreslår departementet å innføre en hjemmel for å kunne godkjenne tidsavgrensede forsøk som innebærer unntak fra loven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2024

Viser 1-100 av 3598 treff.

  • Side 1 av 36
  • Side 1 av 36