Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften

Hvert andre år fastsetter departementet tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold, såkalte prioriterte tilsynsområder. Tilsynsområdene er regulert i byggesaksforskriften § 15-3. Formålet er å sikre at kommunene fører tilsyn med utvalgte områder, enten fordi det har skjedd endringer i regelverket, eller fordi det av ulike årsaker er behov for særskilt innsats. Områdene skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det er opp til kommunene selv å bestemme omfang, intensitet, ressursbruk, organisering og metoder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om at tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer og tilsyn med ikke godkjente boenheter/hybler i eksisterende bygg, innføres som nye prioriterte tilsynsområder for perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2024. Høringsfristen er satt til 1. november 2021 kl. 24:00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2021

Vår ref.: 21/4961

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til nye tidsavgrensede krav om tilsyn (prioriterte tilsynsområder), jf. byggesaksforskriften § 15-3.

Høringssaken med høringsnotat og oversikt over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig på  www.regjeringen.no/id2872001 

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under "send inn høringssvar" nederst på denne nettsiden.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2021.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.


Med hilsen

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Else-Karin Øvernes

utredningsleder

Departementene, alle
Statsforvalterne
Fylkeskommunene
Kommunene

Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Akademikerne
Arkitektbedriftene i Norge
Asplan Viak AS
Bane NOR SF
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Den norske Advokatforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Forbrukerrådet
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarsbygg
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Jernbanedirektoratet
KS
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Miljødirektoratet
Multiconsult AS
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Statsbaner (NSB)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Brannvern forening
Norsk Eiendom
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Nye Veier AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
Regelrådet
Riksantikvaren
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
SMB Norge
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Sysselmannen på Svalbard
Norsk Teknologi (TELFO)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS