Høring - forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Kulturdepartementet sender på høring, i samarbeid med Norsk filminstitutt, forslag til endringer i to forskrifter; Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2020

Vår ref.: 19/937

Høringsbrev - forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

 

Innledning

Kulturdepartementet sender med dette i samarbeid med Norsk filminstitutt på høring forslag til endringer i følgende forskrifter:

  1. Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk
  2. Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon fastsettes av Norsk filminstitutt, med hjemmel i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Det er i første rekke praktiske årsaker til at de to forskriftene høres samlet på Kulturdepartementets portal for høringer. 

Bakgrunn

Filmmeldingen (Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk) og føringene Stortinget la ved behandlingen av denne jf. Innst. 83 S (2015–2016), la grunnlaget for en gjennomgripende endring av daværende tilskuddsordninger for audiovisuelle verk. Forskriftene som foreslås endret i dette høringsnotatet, er utarbeidet og fastsatt i samsvar med føringene som Stortinget la ved behandlingen av filmmeldingen. Forslagene i dette høringsnotatet bygger videre på føringene fra filmmeldingen, men vurderer behovet for endringer i lys av grunnleggende endringer i markedet for film og dramaserier de siste fem årene.

I budsjettproposisjonen for 2019 varslet departementet en gjennomgang av tilskuddsordningene på filmområdet. Formålet med gjennomgangen er å vurdere om tilskuddsordningene er tilpasset de hurtige endringene på filmområdet og for å sikre at de bidrar til å oppfylle gjeldende filmpolitiske mål.

I juni 2019 inngikk Kulturdepartementet avtale med Menon/BI om å evaluere tilskuddsordningene på filmområdet i lys av endringene i markedet. Menon/BI avga i januar 2020 rapporten Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet til Kulturdepartementet. I rapporten evaluerer Menon/BI effekten av det samlede virkemiddelapparatet, identifiserte styrker og svakheter og utfordringer ved dagens ordninger, hver for seg og som tilskuddssystem.

Norsk filminstitutt (NFI) gjennomførte i 2019 og 2020 en intern gjennomgang av tilskuddsordningene basert på egne erfaringer og tallgrunnlag. Også denne gjennomgangen har vurdert ordningene i lys av endringene i markedet med henblikk på om de oppfyller filmpolitiske mål.

NFI har i 2020 gjennomført en bred dialog med sentrale organisasjoner og aktører i filmbransjen om sentrale utfordringer og mulige forslag til endringer i regelverket og forvaltningen av de bransjerettede tilskuddsordningene til film.

På grunnlag av Menon-rapporten, den interne gjennomgangen av tilskuddsordningene og dialogen med bransjen, utarbeidet NFI et forslag til endringer i innretningen av tilskuddsordningene, som ble oversendt Kulturdepartementet 4. september 2020.

Oppsummert ønsker NFI gjennom endringene å oppnå følgende formål/hensyn:

  • Budsjettmessig kontroll på etterhåndstilskudd
  • Økt tilskudd til regionale filmvirksomheter
  • Økt vektlegging av utvikling og publikum
  • Styrket plattformnøytralitet
  • Styrke satsingen på talent og mangfold
  • Styrke publikumstall, kvalitet og originalitet, internasjonal suksess

I tillegg til endringer av de regulatoriske virkemidlene som omfattes av denne høringen, legger NFI også opp til å endre økonomiske og administrative virkemidler de rår over med sikte på å oppfylle disse formålene.

Kulturdepartementet opplyser for ordens skyld om at forslag til endringer i forskrift om insentivordningen for film- og serieproduksjoner også vil bli sendt på høring i løpet av høsten 2020. 

Prosess for høringen

Det er utarbeidet ett høringsnotat for begge forskriftene.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre berørte organer, organisasjoner eller institusjoner mv, som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

For å avgi høringsuttalelse, gå til www.regjeringen.no/2783459. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 16. desember 2020 kl. 12:00.

Høringsfristen er satt til seks uker blant annet fordi det er gjennomført en omfattende og åpen prosess og dialog med berørte bransjeaktører. Endringsforslagene bør derfor i hovedsak være kjent i forkant av høringen slik at bransjeaktørene må anses å være godt forberedt på forslagene.

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Lars Øyen
fagdirektør

 

Agder fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Den norske filmskolen

Discovery Networks Norway

Dramatikerforbundet

Familie & Medier

Film & Kino

Filmfond Nord AS

Filminvest Midt-Norge

Filmkraft Rogaland

FilmReg

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forum for Norwegian Arts Export

HBO Nordic

Helse- og omsorgsdepartementet

Hørselshemmedes Landsforbund

Innlandet fylkeskommune

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Medietilsynet

Midtnorsk Filmsenter

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordisk Film- og TV-fond

Nordland fylkeskommune

Nordnorsk Filmsenter AS

Nordnorsk Jazzsenter

Norges Blindeforbund

Norsk filmforbund

Norsk kinoforbund

Norsk kulturråd

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Skuespillerforbund

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers Forbund

Norwaco

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

SF Norge AS

Språkrådet

Sørnorsk filmsenter AS

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

TV 2 AS

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnorsk filmsenter

Viken Filmsenter AS

Viken fylkeskommune

Virke Produsentforeningen

Østnorsk Filmsenter AS