Høring forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Loven og forskriften gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett, og gjelder for personer fra en EØS-stat og Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits. I høringsnotatet foreslås det at enkelte av prinsippene i yrkeskvalifikasjonsloven med tilhørende forskrift også skal gjelde for personer, inkludert norske statsborgere, med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS eller Sveits. Forslaget vil ikke gjelde for personer som har flyktningstatus i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2020