Høring - Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Departementet foreslår at de midlertidige endringene som er foretatt i plan- og bygningsloven § 20-9 for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, forlenges til 10. november 2021. Tilsvarende gjelder for den midlertidige forskriften fastsatt i medhold av § 20-9. Det foreslås ingen endringer i lovbestemmelsen eller forskriften. For å sikre forlengelse uten opphold, er høringsfristen satt til 21. mars 2021 kl. 24:00.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.03.2021

Vår ref.: 21/1574

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det foreslås at de midlertidige endringene, plan- og bygningsloven § 20-9, skal gjelde frem til 10. november 2021. Tilsvarende foreslås det å forlenge den midlertidige forskriften til bestemmelsen. Det foreslås ingen endringer verken i lovbestemmelsen eller i midlertidig forskrift til bestemmelsen.

Ettersom forslaget kun er en ren forlengelse av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19, og det er behov for å fremme lovforslaget raskt for å sikre forlengelse uten opphold, sendes forslaget på høring med høringsfrist 21. mars 2021 kl. 24:00. Vi ber om forståelse for den korte høringsfristen.

Det bes om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar her på www.regjeringen.no/id2838405. Alle kan avgi høringssvar. Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

 

Med hilsen

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Else-Karin Øvernes

utredningsleder

Departementene

Statsforvalterne

Sametinget

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Sysselmannen på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Advokatforeningen

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet