Høring Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2019

Vår ref.: 19/1599

Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin

Bakgrunn   
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på høring. 

Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale retningslinjer for. Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til retningslinje og senere skal revidere den. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, tjenestene og studentene. Hver programgruppe har vært i dialog med relevante brukergrupper og tjenester om innholdet i retningslinjene.

Arbeidet med utvikling av nye retningslinjer er et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Nytt styringssystem
I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis, ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå.

Det ble blant annet konkludert med behov for bedre styring og bedre mekanismer på nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles.

Det innføres derfor et nytt styringssystem bestående av:

 1. Universitets- og høyskoleloven
 2. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
 3. Retningslinje for hver enkelt utdanning

Det nye styringssystemet har som mål at brukerne og helse- og velferdstjenestene det utdannes til får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Systemet innebærer at utdanningene skal styres av krav til kandidatens sluttkompetanse.

Forskrift om felles rammeplan for alle grunnutdanninger innen helse- og sosialfagutdanningene skal, sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning, definere de nasjonale rammene for helse- og sosialfagutdanningene.

Av forskriftens § 4 fremkommer det at det skal fastsettes nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Retningslinjene skal inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til oppbygging av studiene for den enkelte utdanning. Retningslinjene kan også stille krav til praksisdelen av utdanningene. Dersom praksisstudier skal omtales, skal det i tråd med det nye styringssystemet omtales på et overordnet nivå. Programgruppene har ikke mandat til å gå ut over de allerede definerte kravene til praksisstudier i § 3.

I forskriftens § 2 er det angitt 12 felles læringsutbyttebeskrivelser som alle helse- og sosialfagutdanningene skal ha i sine retningslinjer. Programgruppene er derfor pålagt å inkludere disse felles læringsutbyttebeskrivelsene i retningslinjene, men tilpasset den aktuelle utdanning. Alle felles læringsutbyttebeskrivelser er markert med stjerne i utkastene.

De nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med:

 1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
 2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
 3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
 4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
 5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Retningslinjene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Arbeidet med utvikling av retningslinjene er organisert som en del av RETHOS.

Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. I den forbindelse ber Kunnskapsdepartementet om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til tilrettelagte tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene. 

Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammene for utdanningen. Videre ber departementet høringsinstansene også vurdere hvorvidt beskrivelsen av praksisstudiene er hensiktsmessig.

Et av formålene med retningslinjen er å sikre at kandidater med samme utdanning får samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Departementet ber høringsinstansens vurdere om utkastet til retningslinje kan ivareta dette.

Læringsutbyttebeskrivelsene i retningslinjen som er basert på de 12 felles læringsutbyttebeskrivelsene i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger er markert med * i høringsnotatet slik at det er lett å identifisere disse.  

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av retningslinjene som følge av innspill i løpet av høringsrunden. Utkastet til retningslinje vil forelegges Sametinget i et konsultasjonsmøte etter høringen. 

Det gjennomføres et høringsmøte, 3.juni kl 11 – 14 i Kunnskapsdepartementets lokaler, om forslaget til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. For informasjon og mulighet for påmelding, se våre nettsider.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
www.regjeringen.no/id2640257

Høringsfristen er 1.august 2019.

 

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen


Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                        Berit Johnsen
                                                                                      avdelingsdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • Akademikerne
 • AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
 • AkerBP
 • Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
 • Akershus fylkeskommune
 • Akershus universitetssykehus HF
 • A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
 • Aldring og helse
 • Aleris Medisinske Senter Strømmen
 • Aleris Sykehus Bodø
 • Aleris Sykehus Colosseum Stavanger
 • Aleris Sykehus Colosseum-Nobel
 • Aleris Sykehus Drammen
 • Aleris Sykehus Frogner
 • Aleris Sykehus Hinna Park
 • Aleris Sykehus Kristiansand
 • Aleris Sykehus Marken
 • Aleris Sykehus Nesttun
 • Aleris Sykehus og Røntgen Agder
 • Aleris Sykehus Rosenborgklinikken
 • Aleris Sykehus Solsiden
 • Aleris Sykehus Tromsø
 • Aleris Ålesund
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
 • ALS Norsk støttegruppe
 • Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
 • Ambulanseforum v/leder Bjørg Bellika
 • Ammehjelpen
 • ANANKE - Norsk OCD forening
 • Angstringen
 • Anonyme Alkoholikere
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atferdssenteret
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Aust-agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Autismeforeningen i Norge
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • ungdoms- og familiedirektoratet Barne-
 • Barnekreftforeningen
 • Barneombudet
 • Bipolarforeningen Norge
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • Blå Kors Borgestadklinikken
 • Blå Kors Norge
 • Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
 • Bristow - Norge
 • Brystkreftforeningen
 • Bufetat Midt-Norge
 • Bufetat Nord
 • Bufetat Sør
 • Bufetat Vest
 • Bufetat Øst
 • Buskerud fylkeskommune
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • CHC Helikopter Service
 • Delta
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske PKU-forening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diabetesforbundet
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • DNO
 • Dysleksi Norge
 • Endometrioseforening
 • Fagforbundet
 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Forandringsfabrikken
 • Forbundet mot Rusgift
 • Forbundet Tenner og Helse
 • Foreningen for barnepalliasjon - FFB
 • Foreningen for Blødere i Norge
 • Foreningen for Digeorge syndrom
 • Foreningen for el-overfølsomme
 • Foreningen for Fangers Pårørende
 • Foreningen for Fragilt X-syndrom
 • Foreningen for Gynekologisk Kreftrammede (Gynkreftforeningen)
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
 • Foreningen for Kroniske Smertepasienter
 • Foreningen for muskelsyke
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Forsvarets sanitet
 • Forsvarsdepartementet
 • Forum for barnekonvensjon
 • Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Akershus
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Aust-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Buskerud
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hedmark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Hordaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Oppland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Sogn og Fjordane
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vest-Agder
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede - Østfold
 • Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Helseutvalget
 • HivNorge
 • Hjernesvulstforeningen
 • Hordaland barne- og ungdomsråd
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Iktyoseforeningen i Norge
 • Innovasjon Norge
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseforeningen for LMBB-syndrom
 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kirkens bymisjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Klinerfelterforeningen i Norge
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
 • Kompetansesenter - Rus
 • Kreftforeningen
 • KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Krisesentersekretariatet
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen Alopecia Areata
 • Landsforeningen for amputerte
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord?
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom
 • Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
 • Landsforeningen for nakkeskadde
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
 • Landsforeningen for Overvektige
 • Landsforeningen for polioskadde
 • Landsforeningen for Prader Willi syndrom
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for ryggmargsskadde
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner Landsforeningen We shall overcome
 • Landsgruppen av helsesøstre
 • Landsorganisasjonen for Romanifolket
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • LAR-Nett Norge
 • Leppe- ganespalte Foreningen?
 • Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Leverforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
 • Luftambulansetjenesten
 • Lungekreftforeningen
 • Lymfekreftforeningen
 • Lærernes Yrkesforbund
 • M Vest Energy
 • M.E. Nettverket i Norge
 • MARBORG (brukerorganisasjon på rusfeltet)
 • Marfanforeningen
 • Mental Helse
 • Mental helse ungdom
 • MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Momentum Protesebrukerforeningen
 • Morbus Addison Forening
 • Multippel Sklerose Forbundet i Norge
 • Munn- og halskreftforeningen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NA (Anonyme Narkomane)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin v/leder Helen Brandstorp
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • NLA Redningsmenn – Norsk Helikopteransattes Forbund v/leder Henrik Johnsen
 • NOFUS (urologiske sykdommer)
 • Nord universitet
 • Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges Astma- og allergiforbund
 • Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fibromyalgi Forbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges ME-forening
 • Norges Migreneforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges Parkinsonsforbund
 • Norges Tannteknikerforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges Whiplash Forbund (for personer som har blitt skadet i trafikkulykker)
 • NORILCO(Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte)
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norsk Craniofacial Forening
 • Norsk CRPS-Forening
 • Norsk Cøliakiforening
 • Norsk Dysmeliforening
 • Norsk dystoniforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Fjellmedisinsk Selskap (NFS)
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk forbund for svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Analatresi
 • Norsk forening for cystisk fibrose
 • Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
 • Norsk Forening for Nevrofibromatose
 • Norsk forening for osteogenesis imperfecta
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk forening for Rett syndrom
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk forening for Tuberøs Sklerose
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk glaukomforening
 • Norsk Hemokromatoseforbund
 • Norsk Immunsviktforening
 • Norsk Innvandrerforum
 • velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst
 • Norsk Interesseforening for kortvokste
 • Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale
 • Norsk intravenøsforening
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Lymfødemforening
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk nettverk for downs syndrom
 • Norsk olje og gass
 • Norsk Ortopedisk Forening
 • Norsk osteoporoseforening
 • Norsk palliativforening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Norsk Porfyriforening
 • Norsk Psoriasisforbund
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Psykoanalytisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk sarkoidose Forening
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
 • Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norsk Tourette Forening
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • OKEA
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Pandion Energy
 • Parat Helse
 • Pasient- og brukarombodet i Hordaland
 • Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
 • Pasient- og brukarombodet i Rogaland
 • Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Pasient- og brukerombudet i Agder
 • Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Pasient- og brukerombudet i Finnmark
 • Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
 • Pasient- og brukerombudet i Nordland
 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
 • Pasient- og brukerombudet i Telemark
 • Pasient- og brukerombudet i Troms
 • Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold
 • Pasient- og brukerombudet i Østfold
 • Pensjonistforbundet
 • Petoro
 • Petrolia
 • Politidirektoratet
 • Prematurforeningen
 • PRESS - Redd Barna Ungdom
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i LAR)
 • Prostatakreftforeningen
 • Proteinintoleranseforeningen
 • Pårørendealliansen
 • Redd Barna
 • Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) v/leder Thomas Werner Lindner
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene
 • Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
 • Retretten (interesseorganisasjon for rusmisbrukere)
 • RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 • Ryggforeningen i Norge
 • Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelse
 • SAF (Synshemmede akademiker)
 • SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Sametinget
 • Samisk høgskole
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
 • Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
 • Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sex og politikk
 • SINTEF Helse
 • Sivilombudsmannen
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Skagen44 AS
 • Skeiv ungdom
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i oslo
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Stiftelsen norsk luftambulanse
 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stoffskifteforbundet (STOFO)
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusapotek Nord HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehuspartner HF
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Sørlandet sykehus HF
 • Taternes Landsforening
 • Telemark fylkeskommune
 • Telemark ungdomsråd
 • Troms barne- og ungdomsråd
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag Barne- og ungdomsråd
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Turner Syndrom foreningen Norge
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
 • Ungdom mot narkotika
 • Ungdom og Fritid
 • Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
 • Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
 • Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
 • Ungdomspolitisk utvalg - Sogn og Fjordane
 • Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
 • Unge duer
 • Unge funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni research Helse
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold barne- og ungdomsråd
 • Vestfold fylkeskommune
 • Vestre Viken HF
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksne for barn
 • Wayback (stiftelse for straffedømte)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold Barne- og Ungdomsråd
 • Østfold fylkeskommune
 •