Høring — Grønnbok om forbedring av EU-rammene for investeringsfond

Høringsfrist: 4. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2005


Høringssvarene vil bli lagt ut fortløpende i pdf-format.

Høringsinstanser med merknader:

Kredittilsynet

Norges Bank

Nærings- og handelsdepartementet

Sparebankforeningen

Verdipapirfondenes Forening m/ vedlegg

Høringsinstanser uten merknader:

Barne- og familiedepartementet

Justisdepartementet