Forsiden

Høring Innspill til utredning av lavere aldersgrense for stipendbasert utdanningsstøtte til voksne i videregående opplæring

Stortinget har sluttet seg til forslaget om å endre retten til videregående opplæring fra ungdomsrett og voksenrett til en fullføringsrett, jf. Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen- med åpne dører til verden og fremtiden. Som følge av den nye fullføringsretten utreder Kunnskapsdepartementet å senke aldersgrensen for stipendbasert utdanningsstøtteordning til videregående opplæring, som i dag er 25 år, til 21 år. Departementet ber om innspill til hvor aldersgrensen for stipendbasert utdanningsstøtte skal settes. Departementet ønsker også innspill til at søkere som har fullført videregående opplæring fortsatt skal ha rett til lånebasert utdanningsstøtte uansett alder.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.04.2023

Vår ref.: 23/313

Høring om utdanningsstøtte til voksne i videregående opplæring- innspill til utredning av lavere aldersgrense for stipendbasert utdanningsstøtte

Stortinget har sluttet seg til forslaget om å endre retten til videregående opplæring fra ungdomsrett og voksenrett til en fullføringsrett, jf. Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen- med åpne dører til verden og fremtiden. Retten til fullføring skal være uten tidsbegrensning. Fullføringsreformen legger også opp til nye aldersgrenser for å ta opplæring spesielt organisert for voksne.

Som følge av den nye fullføringsretten utreder Kunnskapsdepartementet å senke aldersgrensen for stipendbasert utdanningsstøtteordning til videregående opplæring, som i dag er 25 år, til 21 år. Dette er omtalt i Prop. 1 S (2022-2023) for Kunnskapsdepartementet. Departementets forslag innebærer å videreføre at søkere som har fullført videregående opplæring og skal ta mer videregående opplæring, fortsatt skal ha rett til lånebasert utdanningsstøtte uansett alder.

Prinsippene som skal ligge til grunn for ny aldersgrense for stipendbasert utdanningsstøtte er omtalt i Meld. St. 21 (202-2021) Fullføringsreformen- med åpne dører til verden og fremtiden. Utdanningsstøtten bør utformes slik at den gir økonomiske insentiver til å fullføre videregående opplæring uavhengig av alder. Lånebasert ordning for voksne bør ikke være så attraktiv at den stimulerer til å utsette fullføring av videregående opplæring, samtidig som den stipendbaserte ordningen for unge ikke bør gjelde voksne som ikke kan regnes som en del av foresattes husholdning.

I årene etter myndighetsalderen vil de fleste unge oppleve en gradvis økning i økonomiske forpliktelser som kan utgjøre en barriere for å ta videregående opplæring som voksen. For å redusere denne barrieren, bør avgrensningene mellom stipendbasert utdanningsstøtteordning for unge i videregående opplæring og den lånebaserte utdanningsstøtten for voksne trekkes opp på nytt. Det bør ikke lenger være slik at hvilken rett man har til videregående opplæring etter opplæringsloven bestemmer hvilken utdanningsstøtte som skal gis.

En omlegging av retten til videregående opplæring og tilhørende endringer i hvem som har rett til stipendbasert eller lånebasert utdanningsstøtte, kan ha utilsiktede konsekvenser eller andre virkninger enn dem departementet har avdekket hittil i utredningen. Departementet ønsker å avdekke eventuelle implikasjoner så tidlig som mulig, og før beslutning om hvilke aldersgrenser som skal gjelde.

Vi ber om høringsinstansenes innspill til

 • hvor aldersgrensen for stipendbasert utdanningsstøtteordning til unge i videregående opplæring skal settes
 • at søkere som har fullført videregående opplæring og skal ta mer videregående opplæring, fortsatt skal ha rett til lånebasert utdanningsstøtte uansett alder.

Med dette inviterer vi høringsinstansene til å vurdere tre alternative aldersgrenser og komme med innspill. Formålet med denne forhåndshøringen er å kartlegge eventuelle utilsiktede konsekvenser departementet ikke har sett. Høringsfristen er 30. april 2023. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2959688. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget vil vurderes i det videre arbeidet og legges frem i forslag til statsbudsjett for 2024. De nye reglene vil ha virkning fra skoleåret 2024-2025, det vil si fra 16. august 2024. Høringsnotat med forslag til nye regler vil bli sendt på høring høsten 2023 i forbindelse med at forslag til statsbudsjett for 2024 legges frem. Departementet vil deretter beslutte hvilke regler som skal gjelde fra skoleåret 2024-2025. 

 

 

Med hilsen

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                               Torill Margrethe Måseide
                                                                               fagdirektør

                           

 

 

 • Agder fylkeskommune
 • Agder kunstfagskole
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Vestland
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Beauty og Helse Akademiet
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bårdar Akademiet AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Campus BLÅ Fagskole AS
 • Centric IT Academy
 • Designinstituttet

  Det tverrfaglige kunstinstitutt
 • Din Kompetanse AS
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Oslo
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Vestland
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Rogaland
 • Fagskolen TISIP
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Innlandet fylkeskommune
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Jusutdanning AS
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Kunstskolene
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordland Fagskole
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • NSKI Høyskole
 • Oslo kommune
 • Oslo nye Høyskole
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • OSM Aviation Academy AS
 • Pilot Flight Academy AS
 • Rogaland fylkeskommune
 • Samisk høgskole
 • Samisk videregående skole
 • Skrivekunstakademiet
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Steinerhøyskolen
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Treider Fagskoler
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • Ytre kunstfagskole