Høring - jobbfradrag for unge

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om et jobbfradrag for unge. Forslaget innebærer at det innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekt for unge under 30 år. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene til unge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.07.2021

Vår ref.: 21/3414

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om et jobbfradrag for unge.

Forslaget innebærer at det innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekt for unge under 30 år. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene til unge.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 28. juli 2021. Gå til høringen på www.regjeringen.no for å avgi høringsuttalelse. Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Vebjørn Wiken  e.f.\
avdelingsdirektør

                                                                        Oscar Mørch-Lampe
                                                                        førstekonsulent

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge (FNO)
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunesektorens organisasjon - KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Økonomiforbundet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeid og inkludering
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Nord Universitet
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitet i Stavanger
OsloMet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU
Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høskulen på Vestlandet
Høgskulen i Volda
Frischsenteret
Samfunns- og næringslivsforskning
Forskningsstiftelsen Fafo
Institutt for samfunnsforskning
NORCE – Norwegian Research Centre AS
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekr. Caroline Nordklint
Samarbeidsrådet for frie yrker
v/Den norske Advokatforening
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Elevorganisasjonen
Cerebral Parese-foreningen
Dysleksi Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Nasjonalforeningen for
Folkehelsen
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bygdeungdomslag
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Rådet for psykisk helse
Mental Helse Ungdom
Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge
SAFO, samarbeidsutvalget for funksjonhemmedes organisasjoner
Unge funksjonshemmede