Historisk arkiv

Pressemeldinger

Foreslår jobbfradrag for unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag sendt et forslag om jobbfradrag for unge på høring.

Regjeringen foreslår at det innføres et nytt jobbfradrag for unge under 30 år. Det vil gi unge med lave og middels inntekter en merkbar skattelette, og legger i tillegg til rette for at flere kan komme inn i arbeidslivet.  

Modellen regjeringen skisserer vil innebære en skattelette for om lag 200 000 unge på mer enn 4 000 kroner, mens om lag 100 000 unge vil få mellom 2 000 og 4 000 kroner i skattelette.

– Fradraget slik det er skissert vil i snitt gi skattelette på inntil 20 prosent til unge med lave og middels inntekter. I tillegg til å gi unge mer å rutte med vil det styrke insentivene til å jobbe. Både skatteletten i seg selv og effekten på arbeidsmarkedet vil kunne bidra til redusert ulikhet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

De siste to tiårene har flere unge fått en tyngre vei inn i arbeidslivet. Særlig sliter mange unge som ikke har fullført videregående skole, med å komme i jobb. Unge har også merket økt konkurranse fra arbeids­innvandrere, samtidig som det har vært svak sysselsettingsvekst i bransjer der unge er overrepresentert.

Andelen sysselsatte under 30 år har gått ned de siste 20 årene. Utviklingen må ses i sammenheng med at flere tar høyere utdanning, men handler også om mer utenforskap. Andelen unge som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har økt i perioden.

– Regjeringen ønsker å snu denne utviklingen gjennom blant annet å styrke arbeidsinsentivene for unge. Lykkes vi med dette, vil det kunne bety mye for den enkelte, men også for den økonomiske bærekraften i tiårene som kommer, sier finansministeren.

Forslaget må ses i sammenheng med andre tiltak regjeringen gjennomfører for å gjøre veien inn i jobb kortere for ungdom. Dette gjelder særlig utdannings- og kompetansetiltak, inkludert tiltak for at flere skal fullføre videregående skole og tiltak for bedre psykisk helse.

Fradraget gjelder skattepliktig lønns- og næringsinntekt. Det skal likevel gjelde for blant annet foreldrepenger og sykepenger. Fradraget skal innrettes slik at det i hovedsak kommer de med lave inntekter til gode.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil fradraget redusere skatteinntektene med om lag 1,5 milliarder kroner. Departementet vil komme tilbake til fradragsbeløpets størrelse og den nærmere innretningen av fradraget i statsbudsjettet for 2022.

Høringsfristen er 28. juli 2021.

Les høringsnotatet.