Høring - NOU 2003:9 Skatteutvalget

Resultat: St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform, Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005-lovendringer, Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/598 SL BB/GS

12.02.03

Høring – NOU 2003:9 Skatteutvalget – forslag til endringer i skattesystemet

Skatteutvalget ble oppnevnt 11. januar 2002 og avleverte utredningen til Finansdepartementet 6. februar 2003. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring. Etter høringen tas det sikte på en stortingsmelding til høsten.

Utvalget har i tråd med mandatet foreslått en rekke endringer i skatte- og avgiftssystemet som innebærer en netto skattelettelse på om lag 10 mrd. kroner. I tillegg har utvalget skissert hvilke endringer i forslaget som bør prioriteres dersom en legger opp til en provenynøytral omlegging. Høringsinstansene bes om å vurdere både forslaget som innebærer skattelettelser og hvilke forslag som bør prioriteres innenfor en eventuell provenynøytral omlegging.

I gjeldende system er det delingsmodellen som bygger bro mellom person- og næringsbeskatningen. Utvalget foreslår at delingsmodellen erstattes av en utbytteskatt med skjerming, der det innføres ekstra skatt på aksjeinntekter som overstiger en alternativavkastning (aksjonærmodellen). Utvalget har også vurdert andre modeller for å integrere person- og næringsbeskatningen, herunder innstramminger i gjeldende delingsmodell. Dersom høringsinstansene ikke anbefaler aksjonærmodellen, bes det om å ta stilling til de øvrige modellene høringsinstansene anbefaler.

Finansdepartementet ber om høringsmerknader innen 15. mai då. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på diskett, eventuelt e-post til adressen ” arkiv.postmottak@finans.dep.no.”

Utvalgets utredning er tilgjengelig her (3.3 MB).

Utredningen vil foreligge i ferdig trykt versjon i uke 11. Dersom det er ønskelig kan høringsinstansene da få oversendt utredningen i papirversjon ved å kontakte departementet på overnevnte e-postadresse, eller Pål Mangset på tlf. 22 24 43 56.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f
ekspedisjonssjef

Knut Erik Omholt
lovrådgiver

Se innstillingen fra skatteutvalget her (3,3 MB)

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0032 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Aksjesparerforeningen i Norge

Postboks 1246 Vika

0110 OSLO

Alene Foreldre Foreningen

Ebbellsgate 1

0183 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Befalets Fellesorganisasjon

Postboks 501 Sentrum

0105 OSLO

Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Foreningen

Postboks 7087

0306 Oslo

Cerebral Parese-foreningen, s.a.

Bergsalleen 21

0854 OSLO

Dagligvare Leverandørenes Forbund

Grensen 9

0159 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
v/Torild Grande

Postboks 158

3701 SKIEN

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Bokhandlerforening

Ø. Vollgate 15

0158 OSLO

Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening

Postboks 7087 Majorstua

0306 OSLO

Den norske Dataforening

Postboks 8874 Youngstorget

0028 OSLO

Den Norske Fagpresses Forening

Akersgt. 41

0158 OSLO

Den norske Forfatterforening

Rådhusgt. 7

0151 OSLO

Den norske Forleggerforening

Ø. Vollgate 15

0158 OSLO

Den Norske Kreftforening

Fr. Nansens vei 12

0369 OSLO

Den norske Reisebransjeforening

Postboks 2924 Solli

0230 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Direktoratet for sjømenn

Postboks 8105 Dep

0032 OSLO

Energiverkets Landsforening

Postboks 5481

0305 OSLO

Ensliges Landsforbund

Dynekilgaten 15

0569 OSLO 5

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Fiskebåtredernes Forbund

Røysegate 15

6003 ÅLESUND

Fiskerinæringens landsforening

Pb. 5471 Majorstua

0305 OSLO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Sporveisgaten 10

0354 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Postboks 130

6399 VESTNES

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

IT – Industriens Forening

Postboks 7072 Homansbyen

0306 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Sandakerveien 78

0483 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Postboks 471 Sentrum

0105 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Kommunenes sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Astma- og Allergiforbund

Hegdehausvn. 31

0352 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Blindeforbund

Sporveisgaten 10

0354 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Døveforbund

Sven Brunsgate 7

0166 OSLO

Norges Diabetesforbund

Postboks 6442 Etterstad

0605 OSLO

Norges Fiskarlag

Postboks 519

7001 TRONDHEIM

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 292 Sentrum

0103 OSLO

Norges Frikirkeråd

Christian Kroghs gt 34

0186 OSLO

NorgesHuseierforbund

Universitetsgt.20

0162 OSLO

Norges Hytteforbund

Haakon VIIs gt 5 b

0161 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norges Skogeierforbund

Stortingsgaten 30

0161 OSLO

Norges takseringsforbund

Fyrstikkalléen

0661 OSLO

Norsk bedriftsforbund – NBF

C. J. Hambros pl 5

0164 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Pir‑Senteret

7005 TRONDHEIM

Norsk Folkehjelp

Torggaten 16

0181 OSLO

Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse

Kongensgate 6

0153 OSLO

Norsk Investorforum

Postboks 394 Sentrum

0103 OSLO

Norsk Pendlerforbund
v/Per Ottesen

Byrevn. 95

2640 VINSTRA

Norsk Pensjonistforbund

Henrik Ibsens gt. 7

0179 OSLO

Norsk Presseforbund

Storgaten 14

0184 OSLO

Norsk Skogbruksforening (Norskog)

Lilleakerveien 31

0283 OSLO

Norsk Ukepresse

Haraldrudv. 10

0581 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

Norske Avisers Landsforening

Tollbugt. 27

0157 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 547

4001 STAVANGER

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

RBL
Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Redd Barna

Postboks 6902 St. Olavs plass

0130 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Verdipapirfondenes forening

Karl Johansgt 18 C

0159 OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 6570 Rodeløkka

0501 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Økonomigruppen i utvalg om
Frivillige organisasjoner
v/prof.dr.jur. Ole Gjems-Onstad

Handelshøyskolen BI
Postboks 580

1301 Sandvika