Høring - NOU 2003:9 Skatteutvalget

Resultat: St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform, Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005-lovendringer, Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.05.03
  • Nytt i høringssaken:
  • Sendt på høring 12.02.03