Skattereformen

Ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 2005 ble deler av skattereformen fulgt opp i konkrete forslag.

Les pressemeldingene her:

Regjeringens stortingsmelding "Om skattereform" ble lagt frem for Stortinget fredag 26. mars 2004.

Fredag 4. juni ble den behandlet i finanskomiteen. Se Innst.S.nr.232 (2003-2004).

Skattemeldingen ble vedtatt av Stortinget 11.06.2004.

Stortingsmeldingen "Om skattereform" bygger på en offentlig utredning - NOU 2003:9 - fra Skatteutvalget. Utvalgets leder Arne Skauge overleverte utredningen til daværende finansminister Per-Kristian Foss 6. februar 2003. Deretter ble NOU-en sendt på en bred høring, og en en rekke innspill og synspunkter ble oversendt Finansdepartementet fra høringsinstansene. Du finner en lenke til de ulike dokumentene lenger ned på siden.

Meldingen inneholder en bred gjennomgang av skattesystemet og skisserer hvordan Regjeringen vil endre skattereglene for å få et mer rettferdig, enklere og internasjonalt tilpasset skattesystem. Meldingen innbyr Stortinget til en drøfting av de skisserte endringene. De konkrete forslagene vil senere bli lagt frem for Stortinget i kommende budsjettdokumenter. Regjeringen legger opp til at innfasingen av nytt skattesystem skal skje over flere år.

Stortingsmeldingen

Innlegg

Bakgrunnsmateriale