Svar på spm. 4 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.4.04

Beregninger i toppskatten og fjerning av formuesskatten

Finanskomiteen
Arbeiderpartiets fraksjon
Stortinget
0026 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

HMS/jef

04/1365 SØ

3 .05.2004

Spørsmål nr. 4, fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon, av 23.04.2004, vedrørende St.meld. nr. 29 (2003-2004)

”Jeg ber om å få beregnet virkningen av de skisserte lettelsene i toppskatten, samt fjerning av formuesskatten for type-inntektsmottakere med bruttoinntekt på 100 000 kroner, 200 000 kroner, 300 000 kroner, 400 000 kroner, 500 000 kroner, 750 000 kroner, 1 million kroner, 1,5 million kroner og 2 millioner kroner.”

Svar:

Beregningene i tabellen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig toppskattegrunnlag og gjennomsnittlig formuesskatt for enslige personer over 17 år, i et intervall rundt de ulike brutto inntektsnivåene. Det er ikke korrigert for enslige forsørgere som lignes i klasse 2. Gjennomsnittlig personinntekt og gjennomsnittlig formue for de ulike inntektsnivåene er basert på selvangivelsesstatistikken for 2002. Toppskatt er beregnet fra gjennomsnittlig toppskattgrunnlag for hver oppgitte bruttoinntekt med utgangspunkt i Skaugeutvalgets forslag til toppskatt.

Beregningene i tabellen av en fjerning av formuesskatten er utført på Statistisk sentralbyrås skattemodell LOTTE. Modellen er basert på et representativt utvalg skattytere. Endringene er målt ift. 2004 regler. Utvalget er basert på Inntekts- og formuesundersøkelsen for 2001 (IF-2001). Datagrunnlaget er fremskrevet til 2004. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi IF-2001 er basert på et utvalg. For inntekter på 1 000 000 kroner og over er utvalget for lite til at det kan foretas formuesskatteberegninger.

Tabellen viser at gjennomsnittlig nettoformue er negativ på enkelte inntektsnivåer. De som har positiv nettoformue på disse inntektsnivåene, vil imidlertid få del i lettelsene i formuesskatten. Dermed blir det lettelser i formuesskatten i gjennomsnitt også på disse inntektsnivåene, selv om den gjennomsnittlige nettoformuen er negativ.

Beregnede endringer i skatt i gjennomsnitt for ulike nivåer på bruttoinntekt. Enslige personer over 17 år. Negative tall betyr lettelser. Selvangivelsesstatistikken og Inntekts- og formuessundersøkelsen

Bruttoinntekt

Gjennomsnittlig personinntekt 2002

Gjennomsnittlig nettoformue 2002

Lettelser i toppskatt med Skaugeutvalgets forslag

Fjerning av formuesskatt

100 000

96 200

50 400

0

-1 200

200 000

187 600

77 500

0

-1 800

300 000

286 400

- 86 800

0

-1 300

400 000

377 200

- 92 700

-3 100

-1 600

500 000

461 700

- 59 700

-8 800

-2 100

750 000

649 000

258 100

-21 000

-7 000

1 000 000

779 300

834 400

-27 800

-

1 500 000

890 800

2 260 800

-29 500

-

2 000 000

967 400

3 663 100

-33 700

-

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Med hilsen

Per-Kristian Foss

VEDLEGG