Høring - NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter (gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet)

Høringsfrist 29. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1195 FM EGR

28.02.2006

Høring – NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter (gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet)

Verdipapirmarkedslovutvalget avga 21. februar sin andre delinnstilling, NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter. Innstillingen er tilgjengelig på departementets nettsider www.regjeringen.no/nb/dep/fin. Trykt eksemplar av NOU 2006: 3 vil ble ettersendt.

1.
Utvalget har utredet hvordan EØS-regler som svarer til direktiv 2004/39/EF om markeder i finansielle instrumenter (MiFID) og direktiv 2004/109/EF om periodisk og løpende rapportering (transparencydirektivet) kan gjennomføres i norsk rett.

Utvalget foreslår ny lov om verdipapirhandel og ny lov om regulerte markeder. Disse to lovforslagene vil erstatte gjeldende verdipapirhandellov og gjeldende børslov. Lovforslagene med tillegg av forskrifter skal gjennomføre de nevnte direktivene i norsk rett. Områder i gjeldende rett som ikke er omfattet av de to direktivene, er i all hovedsak foreslått videreført i de to lovforslagene. Direktivenes detaljgrad og mål om harmonisering i EU/EØS-området innebærer at den norske reguleringen av børser og verdipapirforetak og verdipapirhandel på mange områder må endres. Blant annet innføres med MiFiD konsesjonsplikt for rådgivningstjenester og mellommanns­virksomhet i varederivater.

Kopi av verdipapirmarkedslovutvalgets pressemelding av 21. februar 2006 ligger ved.

2.
Det forventes at EU-Kommisjonen skal vedta utfyllende rettsakter til nevnte direktiver, som også skal tas inn i EØS-avtalen. Foreløpige utkast viser at slike rettsakter vil få et vesentlig omfang og stille krav om detaljert nasjonal regulering. Først når disse rettsaktene er vedtatt er det mulig å se det fulle omfanget av direktivene. Lovutkastene inneholder blant annet av denne grunn en rekke forskriftshjemler.

3.
Det bes om høringsinstansenes merknader til NOU 2006: 3 innen mandag 29. mai 2006.

Utredningen er delt i to deler – henholdsvis del I MiFID og del II Transparency­direktivet. Det bes om at høringsinstansene avgir separate merknader til to delene.

Det bes også om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til e‑postadresse: postmottak@finans.dep.no.

En liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater etc. som ikke står på adresselisten.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture Kapitalforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet