Høring - Kapital i omstillingens tid

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2018

Vår ref.: 18/1336-1

Kapitaltilgangsutvalget ble oppnevnt som et ledd i oppfølgingen av Industrimeldingen (Meld. St. (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende). Utvalgets mandat var å vurdere kapitaltilgangen til det norske næringslivet, og om koblingen mellom kapitalsøkerne og kapitaleierne kan bli mer effektiv. Utredningen ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet 1. mars 2018.

Sentrale tema i utvalgets utredning er det norske markedet for egenkapital og fremmedkapital, pensjonskapital og offentlig eierskap, informasjonsasymmetri og digitalisering, skattesystemets innvirkning på kapitaltilgangen samt offentlige kapitalvirkemidler, særlig virkemidler rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter.

Høringsfrist er 1. juli 2018. 

Offentlige høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon per e-post til publikasjonsbestilling@dss.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og tilknyttende virksomheter som ikke er oppført på adressatlisten.

Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes til Nærings- og fiskeridepartementet per e-post til: postmottak@nfd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Ole-Jakob Lillestøl
seniorrådgiver

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Aksje Norge
 • Aksjonærforeningen
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Argentum Fondsinvesteringer AS
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Den Norske Advokatforening
 • Eksportkreditt Norge AS
 • Enova
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finansforbundet
 • Finansieringsselskapenes Forening
 • Finanstilsynet
 • Forsvarsdepartementet
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
 • GIEK Kredittforsikring AS
 • Gründerforeningen
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innovasjon Norge
 • Investinor AS
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kjeller Innovasjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Legemiddelindustriforeningen
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Nordic Trustee
 • Norges Bank
 • Norsk Industri
 • Norsk Kapitalforvalterforening
 • Norsk Venturekapitalforening
 • Norske Finansanalytikeres Forening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo Børs
 • Pensjonskasseforeningen
 • Regelrådet
 • Samferdselsdepartementet
 • Skatteetaten
 • Sparebankforeningen
 • Statsministerens kontor
 • Stiftelsesforeningen
 • Utenriksdepartementet
 • Verdipapirfondenes forening
 • Verdipapirforetakenes Forbund
 • Verdipapirsentralen i Norge