Meldinger til Stortinget

Meld. St. 27 (2016–2017)

Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

Meldingen presenterer regjeringens politikk for industrien. Globalisering, klimautfordringer, aldrende befolkning og forventet lavere etterspørsel i petroleumsnæringen på sikt kombinert med den teknologiske utviklingen endrer norsk industri. Det tas i bruk nye materialer, og prosesser endres, automatiseres og digitaliseres. Meldingen skisserer hvilke muligheter og utfordringer norsk industri står overfor, og beskriver regjeringens politikk for å møte dette. Temaer i meldingen er omstilling innenfor bærekraftige rammer, betydninger av tilgang på kapital og tilgang på kompetanse og viktigheten av forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget