Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om industrien:

Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Testsentre for ny teknologi, fortsatt kraftig satsing på forskning og innovasjon, bedre tilgang på kapital og en eksportstrategi er blant tiltakene i regjeringens nye industrimelding.

- Norge har en stolt industrihistorie. Industrien bidrar til næringsutvikling og velferd i hele landet, men næringslivet er i endring. Ambisjonen vår er at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Da må vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen la i dag frem den første industrimeldingen siden 1981. Meldingen ser på hvilke muligheter og utfordringer vi nå står overfor som følge av klimautfordringen, ny teknologi, roboter og digitalisering.

- Norske bedrifter har gode forutsetninger for å møte disse endringene. Gjennom denne meldingen legger vi til rette for at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Vi trenger flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber, sier næringsminister Mæland.

Mer nyskapende

Den teknologisk utviklingen og digitaliseringen skjer i en rasende fart. Det vil skape helt nye varer, tjenester og forretningsmodeller. Samtidig oppgir kun 17 prosent av norske industribedrifter at de er avanserte brukere i digitalisert og automatisert produksjon.

- Viljen til å ta i bruk ny teknologi er stor i norsk næringsliv. Det er en bra start. Regjeringen vil at flere bedrifter kan teste ut nye ideer og løsninger. Derfor gir vi i 2017 50 millioner kroner til nye testsentre for næringslivet. Vi ønsker også gi mer penger til spennende områder som bioteknologi, IKT og nanoteknologi, og starter med å gi 10 millioner kroner ekstra i 2017, sier Mæland. 

Smartere

Meldingen peker på at industriarbeidernes oppgaver i fremtiden vil bli mer komplekse.

- Menneske og maskin skal jobbe sammen på helt nye måter. Det vil bli mindre rutinearbeid. Den moderne industriarbeideren vil i fremtiden ha ansvar for produksjon, maskiner, roboter og styringssystemer. De ansattes kunnskap vil utgjøre en større del av bedriftens verdi, sier Mæland.

Grønnere

Industrimeldingen varsler at regjeringen vil føre en offensiv politikk for å ruste Norge for lavutslippssamfunnet. 

- Norsk industri har helt fra starten av vært basert på fornybar energi. Det gir oss et viktig fortrinn. Jeg har tro på at bedriftene våre kan skape og selge flere grønne og bærekraftige løsninger til Norge og resten av verden, sier Mæland.

 

 

Dette er regjeringens viktigste tiltak

  • Testsentre/Katapult-ordningen

Regjeringen har i 2017 satt av 50 millioner kroner til nye testsentre for næringslivet. På sentrene kan bedrifter teste ut ideer og løsninger.

 

  • Banebrytende teknologier

Regjeringen øremerker ytterligere 10 millioner kroner i 2017 til ordningene med såkalte muliggjørende teknologier og varsler ytterligere økning. Eksempler på slike teknologier er informasjons- og kommunikasjonsteknologi, nanoteknologi, avanserte materialer, mikro-og nanoelektronikk og industriell biotekonolgi. Felles for dem er at de kan vise seg å bli så banebrytende at de fører til store endringer i samfunnet. De gir også grunnlag for mange andre, nye teknologier.

 

  • Eksportstrategi

Regjeringen vil lage en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at norske bedrifter har gode og konkurransedyktige rammebetingelser.

 

  • Eksportgaranti

Regjeringen vil utvide GIEKs garantitilbud til også å omfatte garantier for lån til investeringer i eksportrettet industri i Norge, for eksempel produksjons­anlegg, ‑maskiner og ‑utstyr.

 

  • Utvalg om tilgang på kapital

Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere om bedriftene har god nok tilgang på kapital til lønnsomme prosjekter.

 

  • Digital21

Regjeringen tar initiativ til et samarbeid med bedriftene og kunnskapsmiljøene. Sammen skal vi arbeide med hvordan Norge skal møte den digitale fremtiden.

  • Prosess21

Forumet skal gi innspill til myndighetene om hvordan vi best kan få til reduserte utslipp fra prosessindustrien og samtidig ha en bærekraftig vekst i denne sektoren.

  • Toppindustrisenteret/Digital Norway

Regjeringen synes det er positivt at næringslivet har tatt dette initiativet, og har bidratt med 800 000 kroner i forprosjektet. Regjeringen vil støtte opp om realiseringen av Toppindustrisenteret.

  • Utvikle og styrke klyngene

Regjeringen har styrket satsingen på klynger for å fremme omstilling i næringslivet, senest med 10 millioner kroner i budsjettet for 2017. Regjeringen vil utvikle politikken slik at flere klyngevirkemidler ses i sammenheng.