Høring om endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

I høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10. Det foreslås å endre kravet om vedtaksførhet ved behandling av klagesaker om innsyn. I tillegg foreslås det at nemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet og fjerne kravet om at varamedlemmer skal være personlige. Til sist foreslås det å presisere at Felles klagenemnd kan behandle klager på vedtak om salærnedsettelse."

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2017