Høring om endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

I høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10. Det foreslås å endre kravet om vedtaksførhet ved behandling av klagesaker om innsyn. I tillegg foreslås det at nemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet og fjerne kravet om at varamedlemmer skal være personlige. Til sist foreslås det å presisere at Felles klagenemnd kan behandle klager på vedtak om salærnedsettelse."

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2017

Vår ref.: 17/640

Høring – forslag til endringer i forskrift om felles klagenemnd


Forslag om endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10 sendes med dette på høring. Det foreslås å endre kravet om vedtaksførhet ved behandling av klagesaker om innsyn. I tillegg foreslås det at nemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet og fjerne kravet om at varamedlemmer skal være personlige. Til sist foreslås det å presisere at Felles klagenemnd kan behandle klager på vedtak om salærnedsettelse.

Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2537069. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

Høringsfristen er tirsdag 2. mai 2017.


Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Ann Marit Roterud Espe
                                                                                rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor
Norsk studentorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
CERES
Felles klagenemnd
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets høgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Forsvarets etterretningshøgskole
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Norsk presseforbund
Universitetssenteret på Svalbard
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Norgesuniversitetet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Juss-Buss
Fleksibel utdanning Norge
KOMPETANSE NORGE
Senter for internasjonalisering av utdanning
Regelrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Unio
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Norsk Journalistlag
Norsk redaktørforening

Til toppen