Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven Reglene om politiattest

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Forslaget gjelder ansettelsesforbud i videregående skole for personer som på sin politiattest har anmerkning om dom for seksuelt overgrep av mindreårig. Forslaget gjelder også for videregående friskoler og for folkehøyskoler. For folkehøyskoler foreslås i tillegg at politiattest etter politiregisterloven § 39 første ledd skal fremlegges for alle som ansettes i slike skoler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2019

Vår ref.: 18/5720

Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven – ansettelsesforbud i videregående skoler og folkehøyskoler for personer som på sin politiattest har anmerkning om dom for seksuelt overgrep av mindreårig

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om ansettelsesforbud i videregående skoler og folkehøyskoler for personer som på sin politiattest har anmerkning om dom for seksuelt overgrep mot mindreårig.

Departementet foreslår innført et ansettelsesforbud tilsvarende det som i dag gjelder i grunnskoler, skolefritidsordninger, leksehjelpordninger, kommunale musikk- og kulturskoler samt andre skolelignende aktivitetstilbud. Forbudet gjelder både fast og midlertidig stilling.

I folkehøyskolene foreslås i tillegg at politiattest med innhold som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd skal fremlegges av enhver som tilbys stilling i slike skoler.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2616950.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 31. januar 2019.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Johan Raaum
espedisjonssjef (e.f.)                                             Hein Th. Ferre
                                                                                 avdelingsdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Atferdssenteret
Barneombudet
Barnevakten
Blindeforbundet
Bufdir
Blå kors
Datatilsynet
Dysleksi Norge
FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldrenettverk mot mobbing
Foreningen mobbing i skolen
Forskerforbundet
Forskningsrådet
FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Handikappede barns foreldreforening
Hørselshemmedes barns organisasjon
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kompetanse Norge
Kristent Pedagogisk Forum
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret  UiS
Mental helse ungdom
MOT
NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NHO - Næringslivets hovedorganisasjon
Nordisk institutt for studier av innovasjon,  forskning og utdanning
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges kvinne- og famileforbund
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges sykepleierforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring
Norsk leirskoleforening
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Sex og politikk
Sivilombudsmannen
Skeiv ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for forbruksforskning
Statped
Steinerskoleforbundet
Steinerskolenes foreldreforbund
Stiftelsen barnas rettigheter
Stopp mobbingen
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Unge funksjonshemmede
Uni Research Helse
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Virke
Voksenopplæringsforbundet
YS
Folkehøgskolerådet
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Sametinget

Statsministerens kontor