Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste -plikt for kommuner til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting for elever i grunnskolen (forslag til ny opplæringsloven § 13-7 b). -mulighet for fylkeskommuner,og fylkesmannen til å fastsette skolebytte for elever i videregående opplæring (forslag til ny opplæringsloven § 9 A-12)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2019

Vår ref.: 18/4930

Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Plikt til å tilby leirskoleopphold. Skolebytte i videregående opplæring.

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste

  • plikt for kommuner til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting for elever i grunnskolen (forslag til ny opplæringsloven § 13-7 b).

  • mulighet for fylkeskommuner og fylkesmannen til å fastsette skolebytte for elever i videregående opplæring (forslag til ny opplæringsloven § 9 A-12).

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommunene til å tilby et leirskoleopphold eller en annen skoletur med overnatting som del av grunnskoleopplæringen. Det foreslås at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger. Videre fastsettes krav om at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Det skal gis opplæring av et slikt omfang som elevene ellers ville ha fått dersom de var på skolen.

Høringsnotatet inneholder også forslag om å innføre hjemmel i lov for fylkeskommunen og fylkesmannen til å kunne pålegge skolebytte for elever i videregående skole. Departementet forslår en ny bestemmelse i opplæringsloven kapittel 9 A om pålagt skolebytte, som skal gjelde for elever i både grunnskolen og videregående skoler. Friskoleloven foreslås endret slik at den tilpasses den nye bestemmelsen i opplæringsloven.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2611029.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 2. januar 2019.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 


Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)                            
Avdelingsdirektør                                               Clara Hasselberg
                                                                               seniorrådgiver

 

Kommunene
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Høgskoler
Landets universiteter
Sametinget
Vitenskapelige høgskoler
Sametinget

Frittstående skoler (godkjent etter friskoleloven)
Private grunnskoler (godkjent etter opplæringsloven § 2-12)

Abelia – Forum for friskoler
Akademikerne
Antirasistisk senter
Atferdssenteret
Barneombudet
Barnevakten
Blindeforbundet
Bufdir
Blå kors
Datatilsynet
Dysleksi Norge
Elevorganisasjonen
FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldrenettverk mot mobbing
Foreningen mobbing i skolen
Forskerforbundet
Forskningsrådet
FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Hørselshemmedes barns organisasjon
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kompetanse Norge
Kristent Pedagogisk Forum
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret  UiS
Mental helse ungdom
MOT
NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NHO - Næringslivets hovedorganisasjon
Nordisk institutt for studier av innovasjon,  forskning og utdanning
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges sykepleierforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring
Norsk leirskoleforening
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Kveners Forbund
Norske Samers Riksforbund
Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sex og politikk
Sivilombudsmannen
Skeiv ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for forbruksforskning
Statped
Steinerskoleforbundet
Steinerskolenes foreldreforbund
Stiftelsen barnas rettigheter
Stopp mobbingen
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Unge funksjonshemmede
Uni Research Helse
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Virke
Voksenopplæringsforbundet
YS