Høring om endringer i sikkerhetsloven (eierskap mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med Forsvarsdepartementet, sender med dette på høring forslag til endringer i bestemmelsene om eierskapskontroll mv. i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2022

Vår ref.: 21/5593

Høring om endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll mv.)      

Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med Forsvarsdepartementet, sender med dette på høring forslag til endringer i bestemmelsene om eierskapskontroll mv. i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).

Forslagene innebærer blant annet en utvidelse av kretsen av virksomheter som omfattes av eierskapskontroll etter kapittel 10, samt justeringer i bestemmelsene om meldeplikt. Videre foreslås det innføring av et automatisk gjennomføringsforbud for erverv som meldes inn, samt straffeansvar for manglende melding og overholdelse av vedtak etter sikkerhetsloven §§ 2-5 og 10-3.

Det foreslås en presisering av objekteiers ansvar for å vurdere risikoen knyttet til omkringliggende eiendommer og hvilken risiko disse eventuelt utgjør med tanke på sikkerhetstruende virksomhet rettet mot objektet eller infrastrukturen.

I høringsnotatet drøfter departementet også en rekke tiltak som vi ber høringsinstansene se nærmere på, for eksempel om det bør innføres en frivillig meldeordning for erverv som kan ha betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser og om det bør lovfestes en mulighet for departementer til å fatte vedtak om å underlegge virksomheter av avgjørende betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser sikkerhetsloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. januar 2022.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og andre relevante virksomheter som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Robin Bakke
fung. avdelingsdirektør

Simon Kiil
seniorrådgiver

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Etterretningstjenesten

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets sikkerhetsavdeling

Forsvarsbygg

Forsvarsmateriell

Forsvarsstaben

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Personvernkommisjonen

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS- utvalget)

Sysselmesteren på Svalbard

Tolldirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

ØKOKRIM

 

 

Abelia

Akademikerne

Amnesty International Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Avinor

Bane NOR SF

Befalets fellesorganisasjon

CargoNet AS

Christian Michelsens institutt

Den Norske Advokatforening

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Bank (DnB)

Den norske Dataforening

Den Norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Veritas

Energi Norge AS

Equinor

TietoEVRY Fafo

Fagforbundet

Fagpressen

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes forening

Folk og Forsvar

Forskerforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Industri energi

Innovasjon Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Kongsberg Gruppen ASA

KraftCERT AS

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Landsorganisasjonen i Norge

Lyse AS

Mediebedriftenes Landsforening

Mnemonic AS

Motorola Solutions Norway AS

Mowi Norway AS

Nammo Raufoss AS

Nordea

Nord universitet

Norges bank

Norges Fiskarlag

Norges Fredsråd

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Offisersforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Folkehjelp

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Journalistlag

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting

Norsk romsenter

Norsk senter for forskningsdata

Norsk tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsråd

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Organisasjon mot politisk overvåking

Peace Research Institute Oslo

Posten Norge AS

Rambøll

Rheinmetall Norway AS

Rådgivende ingeniørers forening

Samfunnsviterne

SINTEF

SMB Norge

Space Norway AS

Sparebankforeningen i Norge

Statkraft

Statnett

Statsbygg

Statstjenestemannsforbundet

Telenor

Telia Norge AS

Terratec AS

Thales Norge AS

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

UiT Norges arktiske universitet

Watchcom Security Group AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund