Regjeringen styrker kontrollen med oppkjøp

Gjennom endringer i sikkerhetsloven styrker regjeringen kontrollen med oppkjøp som kan være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser.

Lovendringene, som ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag, vil gi økt kontroll med erverv av virksomheter av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Bestemmelsene om eierskapskontroll kan gjøres gjeldende for flere virksomheter enn i dag, terskelen senkes for når det må meldes ifra om oppkjøp, og både selger og virksomheten selv får, i tillegg til kjøper, en meldeplikt.

Endringer i sikkerhetslovens kapittel 10 om eierskapskontroll er et av oppfølgingspunktene fra stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft, som regjeringen la fram før jul.

Endringene har som hovedformål å styrke evnen til å beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser mot sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk. Det oppnås blant annet gjennom å øke myndighetenes tilgang til informasjon ved at flere oppkjøp vil omfattes av meldeplikten.

Noen av endringene trer i kraft 1. juli, resten når nødvendige forskriftsendringer er gjort. Dette er de viktigste endringene som trer i kraft 1. juli:

  • Departementene gis økt mulighet til å gjøre bestemmelsene i sikkerhetsloven, inkludert bestemmelsene om eierskapskontroll i sikkerhetsloven kapittel 10, gjeldende for flere virksomheter enn i dag

  • Virksomheter skal ved vurdering av risiko identifisere eiendommer som ut fra sin beliggenhet kan legge til rette for sikkerhetstruende virksomhet mot et skjermingsverdig objekt eller infrastruktur. Dersom det ikke er mulig å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå gjennom egne tiltak mot slike eiendommer, skal sikkerhetsmyndigheten eller tilsynsmyndigheten varsles.

Det er et mål at norske myndigheter skal ha mulighet til å fange opp, vurdere og eventuelt gripe inn i økonomisk aktivitet som kan true nasjonal sikkerhet. Samtidig er det viktig at Norges folkerettslige forpliktelser ivaretas og at det ikke legges unødvendige eller uforholdsmessige byrder på næringslivet eller begrensinger på handelen med andre land. Regjeringen mener lovendringene vil bidra til å øke den nasjonale motstandskraften mot dagens sammensatte trussel- og utfordringsbilde.