Prop. 95 L (2022–2023)

Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)

Proposisjonen handler om at myndighetene skal få informasjon om endringer i eierskap som kan ha betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget innebærer at sikkerhetslovens virkeområde utvides slik at virksomheter som er av vesentlig betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner eller nasjonale sikkerhetsinteresser skal kunne underlegges lovens bestemmelser om eierskapskontroll. Også virksomheter som er av avgjørende betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser skal underlegges hele eller deler av loven, selv om virksomheten ikke understøtter en grunnleggende nasjonal funksjon. Videre foreslås det å senke terskelen for at enkelte erverv i virksomheter skal meldes inn til myndighetene, samt at både avhender og virksomheten, i tillegg til erverver, i visse tilfeller blir forpliktet til å sende melding om erverv. Det foreslås også et forbud mot å dele informasjon som kan brukes til sikkerhetstruende virksomhet, og forbud mot å gjennomføre erverv før myndighetene har behandlet meldingen. Det foreslås også hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på meldeplikten, og straff ved overtredelse av forbud eller påbud i vedtak fattet av Kongen i statsråd med hjemmel i sikkerhetsloven §§ 2-5 og 10-3. Det presiseres at virksomheter som råder over skjermingsverdige objekter eller infrastruktur skal vurdere risikoen for sikkerhetstruende virksomhet fra eiendom av sikkerhetsmessig betydning. Det foreslås at sikkerhetsmyndigheten skal varsles dersom risikoen ikke kan håndteres ved egne tiltak. Med eiendom av sikkerhetsmessig betydning menes eiendom som ut fra sin beliggenhet kan legge til rette for sikkerhetstruende virksomhet mot et skjermingsverdig objekt eller infrastruktur.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget