Regjeringen vil styrke kontrollen med oppkjøp

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har lagt fram et lovforslag om å styrke kontrollen med oppkjøp som kan være i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser.

Forslaget vil gi økt kontroll med erverv av virksomheter av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Bestemmelsene om eierskapskontroll kan gjøres gjeldende for flere virksomheter enn i dag, terskelen senkes for når det må meldes ifra om oppkjøp, og både selger og virksomheten selv får, i tillegg til kjøper, en meldeplikt.

– Bergen Engines-saken viste behovet for å ha gode mekanismer og virkemidler for å sikre nasjonal kontroll og nasjonal sikkerhet. Nå tar regjeringen tak i utfordringene med hvem som eier virksomheter i Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Forslagene til endringer i sikkerhetslovens kapittel 10 om eierskapskontroll er et av oppfølgingspunktene fra stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft, som regjeringen la fram før jul.

Lovforslaget har som hovedformål å styrke evnen til å beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser mot sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk. Det oppnås blant annet gjennom å øke myndighetenes tilgang til informasjon ved at flere oppkjøp vil omfattes av meldeplikten.

– Regjeringen vil bruke nasjonal kontroll for å styrke nasjonal sikkerhet. Det er viktig å unngå at uønskede aktører får innsikt, kontroll og innflytelse over verdier som er av betydning for nasjonal sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Lovforslaget innebærer blant annet:

  • at departementene gis økt mulighet til å gjøre bestemmelsene i sikkerhetsloven, inkludert bestemmelsene om eierskapskontroll i sikkerhetsloven kapittel 10, gjeldende for flere virksomheter enn i dag
  • å senke terskelen for at erverv i virksomheter må meldes inn til myndighetene
  • at både avhender og virksomheten, i tillegg til erverver, er forpliktet til å sende melding om erverv

Det er et mål at norske myndigheter skal ha mulighet til å fange opp, vurdere og eventuelt gripe inn i økonomisk aktivitet som kan true nasjonal sikkerhet. Samtidig er det viktig at Norges folkerettslige forpliktelser ivaretas og at det ikke legges unødvendige eller uforholdsmessige byrder på næringslivet eller begrensinger på handelen med andre land.

Regjeringen mener forslagene vil bidra til å øke den nasjonale motstandskraften mot dagens sammensatte trussel- og utfordringsbilde.