Regjeringen vil styrke nasjonal kontroll i ny stortingsmelding

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil styrke nasjonal kontroll og digital motstandskraft og legger frem en ny melding for Stortinget. De siste årene har trusselaktører tatt i bruk stadig nye virkemidler for å ramme Norge. Sammensatte trusler er komplekse og berører alle samfunnsområder.

– Regjeringen mener vi må sikre oss bedre mot sammensatte trusler som sikkerhetstruende økonomisk aktivitet, skadelig skjult eierskap, digitale angrep, påvirkningsoperasjoner eller forstyrrelser i energiforsyningen. Vi trenger kraftfulle tiltak for å ivareta nasjonal sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering vil sikre mer nasjonal kontroll over naturressurser, strategisk viktige virksomheter, kritisk infrastruktur og teknologi for å ivareta nasjonal sikkerhet. 

– Vi må tenke langsiktig om nasjonal og digital sikkerhet i hele samfunnet. Det kan bety at vi må sikre norsk eierskap til eiendommer eller stille strengere krav til datalagring i dag, for å hindre at fremmede aktører får tilganger som kan misbrukes i fremtiden. Vi vil stille nye sikkerhetskrav for å gjøre Norge mindre sårbart for fremmede trusselaktører, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flere saker de siste årene har vist hvor viktig det er å ha både regulatoriske virkemidler og evne til å tenke langsiktig for å sikre nasjonal kontroll og nasjonal sikkerhet. Russiske aktørers interesse for å kjøpe Bergen Engines AS i 2021, eller forslaget om å redusere statlig eierskap i Kongsberg Gruppen i 2014 er slike eksempler. Flere virksomheter har også blitt utsatt for alvorlige dataangrep de siste årene.

Regjeringen vil foreslå endringer i sikkerhetsloven for å gi myndighetene bedre oversikt over endringer i eierskap i norske virksomheter, og klargjøre reglene for å stanse uønskede salg til fremmede aktører. Regjeringen vil også sikre oversikt over uønsket økonomisk aktivitet for bedrifter som ikke er underlagt sikkerhetsloven, og har satt ned et offentlig utvalg om screening. 

– Oppkjøp av eiendom med strategisk beliggenhet eller viktige bedrifter kan brukes i langsiktig påvirkningsarbeid mot Norge. Vi vil vurdere å innføre søknadsplikt for å kjøpe visse strategiske eiendommer, og tinglysningsplikt for å forhindre at skjult eierskap kan brukes for å få uønsket innflytelse i Norge, sier Mehl. 

– Norge må i større grad skjerme verdier som kan ha betydning for nasjonal sikkerhet, og forhindre at uønskede aktører får kontroll, innsikt eller innflytelse som kan skade vår stabilitet eller suverenitet, sier Mehl. 

Digitale angrep kan få store konsekvenser. Drift av kommuner eller virksomheter kan lammes, eller sensitive opplysninger kan lekke til digitale angripere. Nordland fylkeskommune var i flere uker uten digitale løsninger like før jul. Det kan heller ikke utelukkes tap av personopplysninger for rundt 18 000 personer. 10 000 skoleelever mistet tilgang til læringsverktøy. Angrepet rammet også A-media og Nortura. Også Østre Toten kommune, Stortinget og Norsk Hydro er eksempler på kjente dataangrep de siste årene. 

– Regjeringen har styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og vil sørge for at kommunene får et eget responsmiljø som kan forebygge og bistå ved dataangrep. Norge har for få personer som kan jobbe med digital sikkerhet, og som samtidig kan sikkerhetsklareres. Regjeringen vil styrke forskning og tilgang på kompetent personell. Vi trenger flere nordmenn som har kompetanse på digital sikkerhet, sier Mehl. 

Regjeringen utreder en nasjonal skytjeneste for å øke nasjonal kontroll over kritisk datainfrastruktur og viktig informasjon. Regjeringen vil også stille nye krav til datasentre og innføre registreringsplikt for datasenteraktører i Norge, for å unngå at uønsket og ulovlig aktivitet kan foregå i det skjulte. 

–  Angrep på en kommune eller bedrift kan være en del av større operasjoner fra aktører som vil skape uro eller usikkerhet i Norge. Vi må være årvåkne, melde ifra og samarbeide. Derfor må vi ha med alle, fra den enkelte innbygger og private virksomheter, til kommuner, eiere av kritisk infrastruktur og statlige myndigheter. Hvis alle bidrar til å sikre seg litt mer, blir samfunnet mye bedre rustet totalt sett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen vil også ha bedre kontroll i nordområdene og på Svalbard. Derfor innfører regjeringen krav om tre års botid på fastlandet for utenlandske statsborgere som vil stemme ved lokalvalg på Svalbard fra lokalvalget i 2023. 

– Svalbard er en norsk øygruppe. Det har vært en stor økning i utenlandsk tilflytting til Svalbard de siste årene. Det er viktig at lokale myndighetspersoner har god nok kjennskap til svalbardpolitikken og tilknytning til Norge. Derfor er dette et riktig grep, sier Mehl.