Høring om forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19, samt forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021. Endringene er basert på forslagene i Prop. 79 S (2020‒2021) og gjelder tilleggslån våren 2021 for nedgang i inntekt som følge av covid-19, midlertidige unntak fra utdanningsstøtteregelverket og utvidet antall betalingsutsettelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.02.2021

Vår ref.: 21/574

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19, samt forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021.

I 2020 ble det innført flere tiltak gjennom Lånekassen som følge av covid-19-pandemien. Regjeringen har i Prop. 79 S 2020‒2021 foreslått å videreføre flere av disse tiltakene i møte med pandemien i 2021. Regjeringens forslag krever forskriftsendring. Departementet foreslår derfor følgende endringer i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19:

 • et nytt tilleggslån våren 2021 med delvis omgjøring til stipend for studenter og elever med dokumenterbar inntektsnedgang som følge av covid-19-pandemien
 • videreført unntak fra krav om å bo borte fra foreldrehjemmet vårsemesteret 2021
 • videreført unntak fra inntektsgrenser i 2021 for en avgrenset gruppe studenter

Departementet foreslår også en endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021 som viderefører utvidet tilgang til betalingsutsettelser til 1. juli 2021.

Forslagene forutsetter bevilgningsvedtak i Stortinget.

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen studenter og elever står i som følge av covid-19-pandemien, må regelverksendringene innføres raskt. Det er viktig for studentene å få forutsigbarhet for dette før vårsemesteret. Derfor sendes forslaget på alminnelig høring med en kort høringsfrist.

Høringsfristen settes til mandag 22. februar 2021. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2831413. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.Med hilsen 


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                        Erin Nordal
                                                                                       seniorrådgiver

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund