Høringer

Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021–2022

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge av regjeringens tilleggsproposisjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.01.2022

Vår ref.: 22/216

Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021–2022)
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge av regjeringens tilleggsproposisjon:

 • forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte
 • forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19
 • forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022

Regjeringen la 14. januar 2022 frem forslag til tilleggsproposisjon Prop. 51 S (2021–2022). Regjeringens forslag til endringer på utdanningsstøttefeltet krever forskriftsendringer. Departementet foreslår derfor følgende:

 • en ny ekstraordinær støtteordning i Lånekassen for studenter som følge av økte utgifter til strøm
 • et midlertidig unntak fra inntektsgrenser for studenter som bidrar i helse- og omsorgssektoren og barnehage- og skolesektoren
 • viderført utvidet antall betalingsutsettelser under pandemien i 2022

Tiltakene forutsetter bevilgningsvedtak i Stortinget.

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen studenter og elever står i som følge av covid-19-pandemien, må regelverksendringene innføres raskt. Regelverket må i tillegg fastsettes før Lånekassen kan utbetale ekstraordinær støtte som følge av økte utgfiter til strøm. Forslaget sendes forslaget på offentlig høring med en kort høringsfrist på 10 dager.

Høringsfristen settes til 24. januar 2022. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2895511. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                       Erin Nordal
                                                                                                      seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Handelshøyskolen BI
 • Høyskolen Kristiania
 • NLA Høgskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Norges idrettshøgskole