Høring Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte. Endringene skal gjelde fra studieåret 2022‒2023 og er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, jf. Prop. 1S (2021‒2022) for Kunnskapsdepartementet.

Status: På høring

Høringsfrist: 18.01.2022

Vår ref.: 21/5072

Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte. Endringene skal gjelde fra studieåret 2022‒2023.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, jf. Prop. 1 S (2021‒2022) for Kunnskapsdepartementet. I budsjettfremlegget er det foreslått å øke alle lån- og stipendsatser med 2 pst. for studieåret 2022‒2023, noe som tilsvarer forventet årlig prisvekst for 2022. Justeringen av satser og inntektsgrenser i regelverket foretas ved fastsettelsen av endringsforskriften og behandles ikke i høringsnotatet.

Regelendringene som foreslås i høringsnotatet som innebærer realitetsendringer og medfører budsjettkonsekvenser er som følger:

 • å innføre et stipend for å rekruttere flere studenter til å ta utvekslingsopphold i følgende prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning: Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Se kapittel 3.
 • å lage nye geografiske avgrensninger av hvilke land hvor det kan gis lån og stipend til enkelte helsefaglige utdanninger og veterinærmedisinutdanning. Se kapittel 4.
 • å forenkle regelverket for lån og stipend til utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse i Norge. Se kapittel 5.
 • å gjøre unntak fra kravet om at utdanningen må ha vart i tre måneder for å beholde eller få utbetalt lån og stipend, for søkere som blir syke og må avbryte utdanningen. Se kapittel 6.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i endringsforskriften er innarbeidet og redegjort for i budsjettfremlegget. Disse realitetsendringene avhenger av budsjettbehandlingen i Stortinget.

Departementet foreslår også flere regeltekniske endringer som ikke innebærer realitetsendringer, men som skal sikre bedre samsvar mellom gjeldende praksis og forskriftens ordlyd. Se kapittel 7.

Forslag til forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte skal tre i kraft 15. april 2022 med virkning fra 16. august 2022

Høringsfristen er 18. januar 2022. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2873910. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                          Erin Nordal
                                                                                         seniorrådgiver
                                                                                          
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bjørknes høyskole
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring v/ Vibeche Holte
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Menighetsbibelskolen
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samordna opptak
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold fylkeskommune
 • Ålesund kunstfagskole
 • Norske Samers Riksforbund
 • Storfjord språksenter
 • Regelrådet
 • Norske Kveners Forbund /Ruijan Kveeniliitto
 • Ruija kvenmuseum
 • Kvensk institutt
 • Kvenlandsforbundet v/ Bjørn Seppola
 • Abelia
 • Barneombudet
 • Halti kvenkultursenter IKS
 • Norsk studentorganisasjon
 • Agder kunstfagskole
 • AOF Vestland
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Beverage Academy AS
 • Bårdar Akademiet AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Centric IT Academy
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Din Kompetanse AS
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Rogaland
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Jusutdanning AS
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • NKI AS
 • Nordland Fagskole
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Havbruksfagskole AS
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • OSM Aviation Academy AS
 • Pilot Flight Academy AS
 • Samisk videregående skole
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Studieforbundet AOF Norge
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ålesund kunstfagskole
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark