Høring om forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge. Endringene skal gjelde fra studieåret 2021‒2022 og er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, jf. Prop. 1S (2020‒2021) for Kunnskapsdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2021

Vår ref.: 20/5685

Høring – forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte, og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i to forskrifter

 • forskrift om utdanningsstøtte
 • forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Endringene skal gjelde fra studieåret 2021‒2022.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, jf. Prop. 1 S (2020‒2021) for Kunnskapsdepartementet. I budsjettfremlegget er det foreslått å øke alle lån- og stipendsatser med 2,3 pst. for studieåret 2021‒2022, noe som tilsvarer forventet årlig prisvekst per august 2020. Justeringen av satser og inntektsgrenser i regelverket foretas ved fastsettelsen av endringsforskriften og behandles ikke i høringsnotatet.

Regelendringene som foreslås i høringsnotatet som innebærer realitetsendringer og medfører budsjettkonsekvenser er som følger:

 • å oppheve retten til å få lån gjort om til stipend for privatister som tar fag i videregående opplæring som er bestått tidligere, det vil si en periode hvor eleven hadde ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Se side 3.
 • å redusere antall reiser elever og studenter i utlandet får stipend til, slik at søkere får 35 prosent stipend til kun én tur-retur-reise, mot to i dag. Se side 5.
 • å endre beregningsmetoden for hvor lenge studenter og elever kan få lån og stipend, fra antall år til antall studiepoeng, slik at det blir mulig å ta utdanning på deltid ut over dagens begrensning på åtte år. Se side 6.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i endringsforskriften er innarbeidet og redegjort for i budsjettfremlegget. Disse realitetsendringene avhenger av budsjettbehandlingen i Stortinget.

Departementet foreslår også to regeltekniske endringer som ikke innebærer realitetsendringer, men som skal sikre bedre samsvar mellom gjeldende praksis og forskriftens ordlyd. Se kapittel 6. Departementet gjør oppmerksom på at det også kan komme enkelte regeltekniske endringer som følge av forhandlingene knyttet til Storbritannias uttreden fra EU, samt navnendringen fra fylkesmann til statsforvalter fra 1. januar 2021.

Forslag til forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte skal tre i kraft 15. april 2021 med virkning fra 16. august 2021.

Departementet foreslår i tillegg i kapittel 9 en regelteknisk endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge § 3 tredje ledd som følge av at innholdet i voksenopplæringsloven § 17 fra 1. januar 2021 flyttes til friskolelova § 6A-1. Endringen innebærer ingen endringer i rettigheter eller praksis, og har dermed ingen budsjettmessige konsekvenser. Departementet foreslår at endringsforskriften trer i kraft straks.

Høringsfristen er 17. februar 2021. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2678201. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen 


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                        Erin Nordal
                                                                                        rådgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Bårdar Akademiet AS
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen Innlandet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Menighetsbibelskolen
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Ålesund kunstfagskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Østfold
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Beverage Academy AS
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
  Elevorganisasjonen
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hordaland helsefagskole
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Karmsund videregående skole
 • Kunst og Design College
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • NKI AS
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Pilot Flight Academy AS
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Trondheim fagskole
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ytre Namdal fagskole
 • Akershus fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Nord studentsamskipnad
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Akademikerforbundet
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske Diakonforbund
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Naturviterne
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • STAFO
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Datatilsynet
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Sametinget
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Riksrevisjonen
 • Samordna opptak
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte
 • Kompetanse Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Utdanningsdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Norsk studentorganisasjon
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Abelia
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
 • Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Velferdstinget Vest
 • Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Velferdstinget i Stavanger
 • Velferdstinget i Agder
 • Studentparlamentet ved Oslomet – storbyuniversitetet
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Studenttinget NTNU
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Høgskulen for grøn utvikling