Høring om forslag til nye midlertidige tilpasninger i reglene i barnehageloven og opplæringsloven

Når barnehager og skoler er stengt, kan de ikke drive som normalt. Selv når barnehagene og skolene åpner delvis igjen, vil det en stund være begrensninger av smittehensyn som påvirker hvordan barnehage- og skoledriften kan organiseres. Det kan for eksempel dreie seg om avstand mellom elever, gruppestørrelse, karanteneregler mv. Det er krevende for barnehager og skoler å forholde seg til to regelsett (smittvernloven og barnehageloven/opplæringsloven) som ikke fullt ut er mulig å oppfylle samtidig. Dette innebærer også en risiko for at barn, unge og voksne ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor midlertidige forskriftsregler som gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å gjøre nødvendige tilpasninger i den situasjonen vi nå er i. Departementet vil på bakgrunn av denne høringen også fremme en lovproposisjon for Stortinget, slik at tilpasningene kan fastsettes i eller med hjemmel i barnehageloven og opplæringsloven. Det vil sikre at de nødvendige tilpasningene kan vare ut skoleåret selv om koronaloven skulle bli opphevet før den tiden. Departementet vil fremme tilsvarende forslag slik at tilpasningene om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er fastsatt i midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven, kan fastsettes i eller med hjemmel i introduksjonsloven Høringsfrist 14.04.2020 kl. 1300

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.04.2020

Vår ref.: 20/2162

Høring om forslag til nye midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehager og grunnopplæring som følge av utbruddet av Covid-19 mv.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om nye midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehager og grunnopplæring som følge av utbruddet av Covid-19.

Høringen inneholder forslag om endringer i:

 • §2 i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19
 • §3 i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19
 • Fag- og timefordelingen for grunnopplæringen

Departementet vil på bakgrunn av denne høringen også fremme en lovproposisjon for Stortinget, slik at tilpasningene i de ovennevnte midlertidige forskriftene kan fastsettes i eller med hjemmel i barnehageloven og opplæringsloven.

Departementet vil på bakgrunn av denne høringen på tilsvarende måte også fremme en lovproposisjon for Stortinget slik at reglene i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 kan fastsettes i eller med hjemmel i introduksjonsloven. Forslaget går dermed ut på at de midlertidige reglene forlenges.

Ettersom det haster å få plass disse forskriftene, er det satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er tirsdag 14. april kl. 13. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2697074 

 

Med hilsen 


Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Susanne Sollie 
                                                                                      avdelingsdirektør

 • Abelia
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • KS
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Norsk Lektorlag
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Trygge Barnehager AS
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet