Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om omorganisering av kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en organisering av kriminalomsorgen med to forvaltningsnivåer uten regioner. Departementet foreslår også endringer i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. som er nødvendige konsekvenser av omorganisering til en to-nivåmodell og enkelte andre forslag til endringer i loven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2015

Vår ref.: 14/8293 TRH

I Regjeringens politiske plattform er det uttalt at «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av felleskapets ressurser». Videre fremheves at regjeringen vil «Gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere.» 

Da Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ble flyttet ut av Justis- og beredskapsdepartementet sommeren 2013, ble det ikke gjennomført en samlet vurdering av kriminalomsorgens organisering. Regjeringen har på denne bakgrunn og den politiske plattformen igangsatt en prosess for å etablere en ny og forenklet organisasjonsmodell for kriminalomsorgen med to nivåer. 

En fremtidig organisering skal bygge på mål om likhet i saksbehandlingen, bedre sammenheng i straffesakskjeden, en sterk og tydelig etatsledelse og effektiv ressursutnyttelse hvor mest mulig ressurser går til tjenesteproduksjon og mindre til administrasjon og ledelse. I den forbindelse har Kriminalomsorgsdirektoratet på oppdrag fra departementet, utredet to mulige modeller på lokalt nivå: 

 1. Etablering av straffegjennomføringssentre/kriminalomsorgsenheter med egne administrasjoner og underlagte fengsler og friomsorgskontorer. Administrasjonene skal etableres ved et av fengslene eller friomsorgskontorene som ligger i geografisk tilknytning til hverandre (sentermodellen)
 2. Sammenslåing av fengsler og friomsorgskontorer med felles ledelse der disse ligger geografisk i nærheten av hverandre (enhetsmodellen) 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat en organisering av kriminalomsorgen med to forvaltningsnivåer uten regioner. KDI anbefaler sentermodellen i sin rapport av 1. desember 2014 (vedlagt). Departementets foreløpige vurdering er at enhetsmodellen best samsvarer med formålet med omorganiseringen.

Høringsnotatet inneholder også forslag til endringer i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. som er nødvendige konsekvenser av omorganisering til en to-nivåmodell og enkelte andre forslag til endringer i loven: 

 • Flytting av forskriftshjemmel for straffegjennomføring mv. (§ 1 nytt annet ledd)
 • Presisering av hjemmel for ruskontroll ved bøtetjeneste (§ 16a)
 • Trekk for oppholdsutgifter ved frigang (§ 20 nytt annet ledd)
 • Utvidet adgang til kontroll av advokat og offisielle myndighetsrepresentanter i fengsel med høy sikkerhet (§ 27 tredje ledd første punktum)
 • Utvidet kommunikasjonskontroll i fengsel med høy sikkerhet (§ 30 tredje ledd annet punktum)
 • Tilpassing av prøveløslatelsesreglene etter innføring av 30 års strafferamme (§ 42 første ledd)

Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av forslaget til organisering av kriminalomsorgen og de foreslåtte lovendringer. Departementet ønsker høringsinstansenes syn på valg av modell. 

Høringsfristen er fredag 25. september 2015. 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn dem som er særskilt nevnt. Organisasjoner mv. som ikke framgår av høringslisten, kan også komme med høringsinnspill. 

Høringsinstansene skal gi høringssvarene digitalt under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2424082. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert. 

Med hilsen
Unni Gunnes (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Sissel Kofoed
avdelingsdirektør

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Utenriksdepartementet

 

 • Domstoladministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Hovedverneombudet for kriminalomsorgen
 • Tilsynsrådene for kriminalomsorgen
 • Politidirektoratet
 • Politidistriktene
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Politiets utlendingsenhet
 • Kripos
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Statsadvokatembetene
 • Sivilombudsmannen
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sekretariatet for konfliktrådene

 

 • Datatilsynet
 • Barneombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Hordaland

 

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Høgskolen i Bodø
 • Høgskolen i Oslo
 • Institutt for menneskerettigheter
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi

 

 • Akademikerne
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • For Fangers Pårørende (FFP)
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Frivillighet Norge
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Kirkens bymisjon
 • Kriminalomsorgens Lederforbund
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
 • LO Stat
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Politijuristene
 • Politiets Fellesforbund
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Stine Sofies Stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Unio
 • WayBack
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen