Høring om omorganisering av kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en organisering av kriminalomsorgen med to forvaltningsnivåer uten regioner. Departementet foreslår også endringer i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. som er nødvendige konsekvenser av omorganisering til en to-nivåmodell og enkelte andre forslag til endringer i loven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2015