Høring - Omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap - forslag til omdanningslov

Opplysningsvesenets fond ble i statlig 1. januar 2023. Barne- og familiedepartementet foreslår at den framtidige forvaltingen av Opplysningsvesenets fond skal skje gjennom et statlig eid aksjeselskap. Høringen gjelder forslag til lov om omdanning til et aksjeselskap.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.01.2024