Høring - forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven på høring. Bakgrunnen er at utbruddet av covid-19 kan få konsekvenser for valggjennomføringen. Forslagene skal sikre at alle velgere får avgitt stemme på en trygg måte ved valget i 2021, og gi kommunene større muligheter til å tilrettelegge for stemming, også under et lokalt smitteutbrudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2021

Vår ref.: 20/6703

Høring om gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021 – Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven på høring. Bakgrunnen er at utbruddet av covid-19 kan få konsekvenser for valggjennomføringen. Forslagene skal sikre at alle velgere får avgitt stemme på en trygg måte ved valget i 2021, og gi kommunene større muligheter til å tilrettelegge for stemming, også under et lokalt smitteutbrudd.

Høringsnotatet er basert på vurderinger som er gjort av en tverrfaglig arbeidsgruppe som har utredet hvilke konsekvenser utbruddet av covid-19 har for valggjennomføringen. Lenke til arbeidsgruppens rapport.

Departementet har utredet arbeidsgruppens forslag nærmere, og foreslår i tillegg enkelte andre endringer som skal sikre en trygg valggjennomføring for kommuner og velgere. Flere av bestemmelsene som foreslås vil kun være aktuelle dersom kommunen har velgere som er i karantene eller isolasjon, eller ved lokale smitteutbrudd under valget.

Følgende forslag er omtalt i høringsnotatet:

  • Regler om plassering og organisering av valglokalene
  • Valgbarhet for stemmestyremedlemmer
  • Regler for hvordan velgere i covid-19-karantene kan stemme
  • Regler for hvordan velgere i covid-19-isolasjon skal stemme
  • Antall stemmemottakere som kreves for å ta imot stemmer hjemme hos velgere
  • Adgang til å opprette ekstra valglokaler
  • Tidspunkt for når opptelling av forhåndsstemmer kan starte
  • Forskriftshjemmel for å pålegge kommunene krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring

Departementet redegjør i høringsnotatet også for forhold ved gjennomføringen av valget som vil kunne påvirkes av lokale smitteutbrudd: risiko for forsinket valgoppgjør, forholdet mellom smittevern og Grunnlovens regler om retten til å stemme, utenriksstemmer og tilrettelegging for valgobservasjon.

Departementet mener det er viktig å sikre forutsigbarhet for kommunene i planleggingen av valget neste år, og har derfor satt en kort høringsfrist. Departementet vil fremme en proposisjon for Stortinget på nyåret. Endringene krever omfattende oppfølging i form av informasjon, opplæring og veiledning, og det er derfor viktig å få avklart hvordan valget i 2021 skal gjennomføres, så snart som mulig. Det er også flere sentrale frister knyttet til valggjennomføringen som utløper allerede 31. mars 2021.

Departementet har forståelse for at det ikke er mulig å behandle høringssvar i de kommunale organene innen høringsfristen. Vi oppfordrer derfor kommuner og fylkeskommuner til å avgi administrative høringssvar, spesielt om forslagene som gjelder praktiske forhold rundt stemmingen. Disse finnes i kapittel 4 i høringsnotatet.

Høringsfristen er søndag 10. januar kl. 15.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Sissel Lian
seniorrådgiver

Departementene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Folkehelseinstituttet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter
Partilovnemnda
Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Valgdirektoratet

Ombudsmannen for Forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene

Posten

Den norske Helsingforskomité
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Legeforeningen
MIRA-senteret
Norges Blindeforbund
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Rådet for et aldersvennlig Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sykepleierforbundet
Unge funksjonshemmede
Valgforum

Registrerte politiske partier