Høring — Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.02.05

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06.01.05

Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Utkast til strategier for digitale høringsressurser sendes herved ut på høring. Det er utarbeidet tre forslag til strategier for digitale læringsressurser for henholdsvis grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring.

Les hele høringsbrevet (pdf)

Vedlegg: Forslag til strategi for grunnopplæringen (pdf)

Vedlegg: Forslag til strategi for universitets- og høyskolesektoren (pdf)

Vedlegg: Forslag til strategi for voksnes læring (pdf)

Departemenene:

KD

NHD

BFD

KRD

Universiteter

Høyskoler

Research and Educational Network (REN)

Den Norske Dataforening,

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)

Abelia

Kommunenes Sentralforbund

Seniornett Norge,

Senter for Seniorpolitikk (SSP)

Høgskolen i Lillehammer

Senter for Livslang Læring

Telenor

Dysleksiforbundet i Norge

Norges forskningsråd

eStandard-prosjektet,

Norgesuniversitetet i Tromsø

ABM-utvikling

Elevorganisasjonen

Forsknings – og kompetansenettverk for IT i utdanningen (ITU)

IKT-Norge

Mediebedriftenes landsforening

Norsk filminstitutt
NRK Marienlyst

Uninett-ABC

Utdanning.no

Utdanningsforbundet

Den norske Forleggerforening

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Skolens landsforbund

Statens råd for funksjonshemmede

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innovasjon Norge

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Norges forskningsråd

Kommunenes sentralforbund (KS)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Forskerforbundet

Akademikerne

Landsorganisasjonen i Norge - LO

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Utdanningsgruppens hovedorganisasjon (UHO)

Flerfaglig FellesOrganisasjon

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)

Statens råd for funksjonshemmede

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Norsk språkråd,

Krigsskolen

Hærens ingeniørhøgskole

Luftkrigsskolen

Sjøkrigsskolen, SKSK

.

Abelia (25.02.2005) – med 1 vedlegg

ABM-utvikling (01.03.2005)

Barne- og familiedepartementet (24.02.2005)

Diakonhjemmet høgskole (24.02.2005)

eStandardprosjektet (ingen dato)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) (24.02.2005)

Den norske forleggerforening (25.02.2005)

Forskerforbundet (22.02.2005)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (24.02.2005)

Høgskolen i Agder (15.04.2005)

Høgskolen i Akershus (01.03.2005)

Høgskolen i Hedmark (24.02.2005)

Høgskolen i Lillehammer (25.02.2005)

Høgskolen i Nesna (25.02.2005)

Høgskolen i Oslo (23.02.2005)

Høgskolen i Telemark (25.2.2005)

Høgskulen i Sogn og Fjordane (18.02.2005)

Høgskolen Stord/Haugesund (25.02.2005)

IKT-Norge (ingen dato)

Kultur- og kirkedepartementet (23.02.2005)

Kommunal- og regionaldepartementet (28.05.2005)

KS (22.02.2005)

LO (01.03.2005)

Norsk Bibliotekforening (24.02.2005)

Forsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og
Forvaltningsorganisasjonen LINO
(25.02.2005)

Nærings- og handelsdepartementet (18.02.2005)

Noregs Mållag (25.02.2005)

Norges Blindeforbund (ingen dato)

Norsk filminstitutt (25.02.2005)

Norsk lektorlag (25.02.2005)

NRK (24.02.2005)

Norsk Studentunion (ingen dato)

NTNU (ingen dato)

Nynorsk kultursentrum (28.02.2005)

Sametinget (01.03.2005)

Samisk høgskole (15.02.2005)

Det norske Samlaget (24.02.2005)

Seniornett Norge (ingen dato)

Senter for seniorpolitikk (22.02.2005)

Statens råd for funksjonshemmede (22.02.2005)

SIU (02.03.2005)

Studentenes Landsforbund (ingen dato)

Universitets- og høgskolerådet (ingen dato)

Universitetet i Bergen (23.02.2005)

Universitetet i Bergen – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (18.02.2005)

Universitetet i Bergen – Det psykologiske fakultet (18.02.2005)

Universitetet i Bergen – Universitetsbiblioteket (18.02.2005)

Universitetet i Oslo (25.02.2005)

Universitetet i Stavanger (ingen dato)

Universitetet i Tromsø (25.02.2005)

Uninett ABC (25.02.2005)

Utdanning.no (ingen dato)

Utdanningsforbundet (17.02.2005)

Voksenopplæringsforbundet (ingen dato)