Høring - Utkast til endringer i lov om revisjon og revisorer (revisorloven) samt forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)

Resultat: Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) kap. 19. Endringer i revisorloven mv. og Forskrift 26. august 2005 om endring av forskrift om revisjon og revisorer

Resultat: Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) kap. 19. Endringer i revisorloven mv. og Forskrift 26. august 2005 om endring av forskrift om revisjon og revisorer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Resultat: Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) kap. 19. Endringer i revisorloven mv. og Forskrift 26. august 2005 om endring av forskrift om revisjon og revisorer
Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2333 FM AnL
02/4554

20.01.2004

Høring – utkast til endringer i lov om revisjon og revisorer (revisorloven) samt forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)

1.
Kredittilsynet foreslo i brev til Finansdepartementet 25. juni 2003 at det innføres en hjemmel i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) til i forskrift å gi nærmere regler for utfylling og gjennomføring av revisorlovens bestemmelser om revisors uavhengighet og objektivitet. Finansdepartementet ba i sitt brev 29. oktober 2003 Kredittilsynet utarbeide et konkret forslag til forskriftshjemmel samt utfyllende forskriftsbestemmelser som kunne sendes på høring. Kredittilsynet har i brev til departementet 19. desember 2003 oversendt utkast til høringsnotat med forslag til nytt femte ledd i revisorloven § 4-5 der Kongen gis hjemmel til i forskrift å gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av § 4-5 som gjelder revisors adgang til å utføre rådgivnings- og andre tjenester til revisjonsklienter. Kredittilsynet foreslår samtidig slike nærmere regler i en forskrift som endrer forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer. Høringsnotat følger vedlagt.

2.
Kredittilsynet har i brev til Finansdepartementet 12. desember 2002 foreslått at revisorforskriften § 2-1 tredje ledd nr. 1 endres slik at det obligatoriske kravet til etterutdanning innen revisjon utvides med 14 timer (fra 21 til 35 timer) som skal omfatte ”etiske prinsipper som styrer revisors profesjon”. Brevet følger vedlagt. Forslaget er basert på forslag fra Den norske revisorforening i brev til Kredittilsynet 29. oktober 2002. Det totale antall timer etterutdanning foreslås ikke endret. Det innebærer at forskriftens § 2-1 fjerde ledd også må endres slik at antall timer etterutdanning i øvrige fag reduseres med 14 timer (fra 42 til 28 timer).

3.
Det bes om høringsinstansenes merknader til ovennevnte forslag innen 16. april 2004. Det bes om at merknader som overstiger én side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norske Privatskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skatterevisorenes Forening
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM