Høring - Utkast til forskrifter til jernbaneloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1706- EC

22.11.2005

Utkast til forskrifter til jernbaneloven - Høring (samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften)

Vedlagt følger utkast til forskrifter til jernbaneloven (samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften).

Gjennom forskriftene implementeres direktiv 2004/50/EF som endrer direktiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, og direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbane- system for konvensjonelle tog i norsk rett. Direktivforslaget ble sendt på høring til relevante organer 10. april 2002. Den vedtatte rettsakten ble publisert i EU-Tidende 30. april 2004 L nr. 164, jf. korrigert utgave 21. juni 2004 L nr. 220, og finnes på http://www.eu.int/eur-lex/lex/ eller kan fås ved henvendelse til Samferdselsdepartementet.

Forslaget innebærer at gjeldende forskrift 8. april 1999 nr. 424 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, og forskift 5. februar 2003 nr. 137 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) oppheves og erstattes med to nye forskrifter; samtrafikk- forskriften og høyhastighetsforskriften.

Høyhastighetsforskriften

De materielle endringene som er gjort i utkast til forskrift på bakgrunn av endringene i direktiv 96/48/EF er at virkeområdet utvides til også å omfatte kvalifikasjonskrav og helse- og sikkerhetskrav til ansatte. Det stilles krav til at det etableres et nasjonalt register over rullende materiell og infrastruktur. Av sikkerhetsgrunner skal hver vogn som er satt i tjeneste gis en identifikasjonskode. Det stilles krav om innføring av registreringsenhet i tog, en s.k. ”blackbox”. I forskriften foreslår departementet videre å delegere til Statens jernbanetilsyn å gi unntak fra anvendelase av tekniske spesifikasjoner og å utpeke teknisk kontrollorgan.

Samtrafikkforskriften

Utenom de redaksjonelle endringene, som innebærer at forskriften nærmere tilpasses oppbyggingen i direktivet, er det foretatt noen materielle endringer/tilpasninger til ovennevnte direktiv. Bl.a. er det klarere spesifisert at hver komponent må underlegges fremgangsmåten for vurdering om samsvar og egnethet for bruken angitt i TSI-ene, og ha det tilhørende sertifikatet. Krav om etablering av register utvides til også å omfatte krav om at hver vogn som er satt i tjeneste skal gis en identifikasjonskode. Det stilles krav om innføring av registreringsenhet i tog, en s.k. ”blackbox”. Departementet delegerer til Statens jernbanetilsyn å gi unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner og å utpeke teknisk kontrollorgan.

Til orientering kan det i denne sammenheng opplyses at intensjonen er at det geografiske virkeområdet for direktiv 2001/16/EF suksessivt skal utvides til å gjelde hele jernbanenettet, og ikke som i dag være begrenset til det transeuropeiske jernbanenettet. For Norges del vil imidlertid en slik utvidelse være av marginal betydning, da mesteparten av det norske jernbanenettet allerede i dag inngår i det transeuropeiske jernbanenettet, jf. vedlegg I i samtrafikkforskriften.

For øvrig er innholdet i begge forskriftsutkastene i hovedsak en videreføring av gjeldende forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Høyhastighetsforskriften antas ikke å ha særskilte konsekvenser, da Norge p.t. ikke har høyhastighetsbaner.

I samtrafikkforskriften pålegges Statens jernbanetilsyn ytterligere oppgaver. Registret som tilsynet allerede i dag er pålagt å etablere skal utvides gjennom innføring av en identifikasjonskode for hver vogn i tjeneste. Videre delegerer Samferdselsdepartementet til Statens jernbanetilsyn å gi unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner og å utpeke teknisk kontrollorgan. Disse oppgavene antas imidlertid ikke å være av noe større omfang.

Vedlagte utkast til forskrifter som implementerer endringsdirektivene om samtrafikk inneholder få materielle endringer, og Samferdselsdepartementet kan ikke se at disse vil medføre særskilte økonomiske og administrative konsekvenser for øvrig.

Eventuelle merknader til forslagene må være Samferdselsdepartementet i hende innen 15. februar 2006. Vi forutsetter at den enkelte høringsinstans forelegger utkastet for sine underliggende instanser og lignende i den grad disse ikke er satt opp på adresselisten.

Med hilsen

Gro Seim e.f


Elisabeth Classon

Kopi til:

Statens jernbanetilsyn

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

CargoNet AS

Connex Tog AS

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Flytoget AS

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Hector Rail AB

Jernbaneverket

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Malmtrafikk AS

Moderniseringsdepartementet

Norges Ingeniørorganisasjon

Norsk Havneforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb

Norsk lokomotivmannsforbund

Norske Skogindustrier ASA

NSB Anbud AS

NSB AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

SINTEF IKT

Statens havarikommisjon for transport

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet

Valdresbanen AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund