Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til ny forskrift om veterinærvakt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2005

Resultat:
 • Høringsfrist: 10. januar 2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402302

21.12.04

Høring – Utkast til ny forskrift om veterinærvakt

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om veterinærvakt. Forskriften vil oppheve forskrift 14. januar 2003 nr. 30 om veterinærvakt.

Bakgrunn for forskriftsforslaget
Etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) skal staten organisere en klinisk vakt for veterinærer. De enkelte veterinærers rettigheter og plikter knyttet til vaktdeltakelse må reguleres i forskrift.

Gjeldende forskrift har vært basert på en avtale med Den Norske Veterinærforening (DNV). Det er for tiden ingen sentral avtale med DNV om klinisk veterinærvakt (unntatt spesialvakt for smådyr som er regulert i egen forskrift).

Landbruks- og matdepartementet foreslår derfor å etablere en ny forskrift basert på Stortingets budsjettvedtak, jf St. prp. nr. 1 (2004-2005) og stortingets budsjettinnstilling S. nr. 8 (2004-2005). Den nye forskriften er basert på de økonomiske rammer for vaktordningen som er lagt i budsjettvedtaket.

Foreslåtte endringer i forhold til gjeldende forskrift
Forskriftsforslaget fastsetter nye satser for den betalingen (tilskuddet) veterinærene skal få for å delta i vakt fra og med 1. januar 2005. Satsene er i gjennomsnitt hevet med omkring 4 % fra gjeldende satser, men den enkelte sats er avrundet til nærmeste hele krone.

Forskriftsforslaget viderefører den differensiering av vakt-tilskuddet som ble fastsatt ved forskriftsendring av 1. desember 2004.

Det foreslås å fjerne en del bestemmelser som har begrenset hvilke veterinærer som har anledning til å delta i vaktordningen. Landbruks- og matdepartementet mener at det ikke er riktig å videreføre bestemmelser om vaktdeltakelse som kan virke hemmende på veterinærers mulighet til å etablere virksomhet i et område. Dyrehelsepersonelloven har bestemmelser om forsvarlig virksomhet som i tilstrekkelig grad antas å medvirke til at de veterinærene som deltar i vakt, har nødvendige faglige kvalifikasjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriften gjennomfører Stortingets budsjettvedtak for 2005 og vil, dersom veterinærer benyttet seg av retten og plikten til å delta i vakt i alle vaktområder, innebære økte utgifter for staten på omkring 2 mill. kr.

Høringsfrist
Landbruks- og matministeren har i samsvar med Utredningsinstruksen pkt. 1.3, jf pkt. 5.2 fastsatt at det skal benyttes forkortet høringsfrist i denne saken. Høringsuttalelser må være Landbruks- og matdepartementet i hende innen 10. januar 2005.

Med hilsen

Eva Grendstad
avdelingsdirektør

Marit Bergliot Braathen
rådgiver

 • Den norske veterinærforening
 • Dyrebeskyttelsen i Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Helsetjenesten for storfe
 • Helsetjenesten for svin
 • KIF
 • Mattilsynet
 • NOAH –for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges Landbrukshøgskole, Institutt for husdyrfag
 • Norges pelsdyravlslag
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Fjørfeavlslag
 • Norsk Kennel Klub
 • Norsk sau- og geitalslag

Høringsuttalelser:

Den norske veterinærforening

Uttalelse

Dyrebeskyttelsen i Norge

Dyrevernalliansen

Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

Uttalelse

Fiskeri- og kystdepartementet

Fjørfebransjens landsforening

Geno

Uttalelse

Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for svin

KIF

Mattilsynet

Uttalelse

NOAH –for dyrs rettigheter

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Landbrukshøgskole, Institutt for husdyrfag

Norges pelsdyravlslag

Uttalelse

Norges veterinærhøgskole

Uttalelse

Norsk bonde- og småbrukarlag

Uttalelse

Norsk Fjørfeavlslag

Norsk Kennel Klub

Norsk sau- og geitalslag

Uttalelse

Til toppen