Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Det foreslås blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og habilitet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2019

Vår ref.: 19/952

Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) på høring. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og habilitet. Vedlagt høringsnotatet er en rapport fra Agenda Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2626660. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 7. juni 2019.

 

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f.)
avdleingsdirektør                                                             Åste Haukvik Traen
                                                                                            rådgiver       

 

 

 

                                      

 

Departementene

Landets kommuner

Landets fylkeskommuner

Fylkesmenn

Direktorater og tilsyn

Sametinget

 

Akademikerne

Aleris Helse

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsretten

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

BAR - Barn av rusmisbrukere

Barneombudet

Barnevakten

Batteriet Oslo

Blå Kors Norge

Caritas Norge

De regionale helseforetakene

Den norske Helsingforskomité

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det Kriminalitetsforebyggende Råd

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen

Erstatningsnemnda for voldsofre

FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon

Fellesorganisasjonen

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Flyktninghjelpen

Folkehelseinstituttet

For fangers pårørende

Forandringsfabrikken

Foreldrenettverket mot mobbing

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen mobbing i skolen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesnemndene

Gatejuristen Bergen

Gatejuristen Kristiansand

Gatejuristen Oslo

Gatejuristen Stavanger

Gatejuristen Tromsø

Gatejuristen Trondheim

Generaladvokaten

Grenseløs Kjærlighet - norsk organisasjon for familiegjenforening

Handikappede barns foreldreforening

Helseforetak

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service

Høgskoler

Hørselshemmede barns organisasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon

Institutt for samfunnsforskning

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Islamsk råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa Midt - Norge

Kontoret for fri rettshjelp

Kontoret for voldsoffererstatning

Kreftforeningen

Krigsadvokaten for Nord Norge

Krigsadvokaten for Sør Norge

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Kripos

Krisesentersekretariatet

Kristent interkulturelt Arbeid

Kristent Pedagogisk Forbund

Kristne Friskolers Forbund

KS

KUN senter for kunnskap og likestilling

Kvensk Institutt

Lagmannsrettene

Landets sykehus

Landets universiteter

Landets videregående skoler

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LIM - Likestilling, integrering og mangfold

Longyearbyen lokalstyre

Lykkelige barn

Lærernes Yrkesforbund

Læringsmiljøsenteret, UiS

Mental helse ungdom

Minotenk

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

MOT

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nordlandsforskning

Norges barnevernsamband

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Høyesterett

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges politilederlag

Norges røde kors ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon NOBO

Norsk fengsels - og friomsorgsforbund

Norsk folkehjelp

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

Norsk forening for kriminalreform KROM

Norsk forskerforbund.

Norsk fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk pasientforening

Norsk psykiatrisk forening

Norsk psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykehus og helsetjenesteforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk tannpleieforening

Norsk tjenestemannslag

Norsk tolkeforening

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Norske kveners forbund

Norske kvinners sanitetsforening

Norske Samers Riksforbund

Norske sykehusfarmasøyters forening

Northern Research Institute

NTNU Samfunnsforskning

Næringslivets Hovedorganisasjon

OdinStiftelsen

Organisasjon for private barneverntiltak

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

OsloMet – storbyuniversitetet

OUS_HF tolkesentralen

Peoplepeace

PION Norge

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets utlendingsenhet

Press Redd barna ungdom

Private barnehager

Private grunnskoler

Private videregående skoler

Pro - Senteret

Redd Barna

Regelrådet

Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helsreg Øst og Sør R BUP

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon

RKBU Midt Norge

RKBU Nord

RKBU Vest

RVTS MIDT

RVTS NORD

RVTS SØR

RVTS VEST

RVTS ØST

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for seksuelt misbrukte menn

Sentralenehten for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Språkrådet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Statsadvokatembeter

Statsautoriserte translatørers forening

Steinerskoleforbundet

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening

Taternes landsforening

Telemarksforskning

Tingretter

Tolkebyråenes bransjeforening

Tolkeforbundet

Tolketjenesten i Bergen

Tolketjenesten i Drammen

Tolketjenesten i Grenland

Tolketjenesten i Kristiansand

Tolketjenesten i Larvik

Tolketjenesten i Lørenskog

Tolketjenesten i Oslo

Tolketjenesten i Trondheim

Trygderetten

Uføres Landsorganisasjon

Unge duer

Unge funksjonshemmede

Uni research hovedkontor

UNICEF Norge

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Utlendingsnemdna (UNE)

Vergeforeningen

Voksenopplæringsforbundet

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Departementene

Landets kommuner

Landets fylkeskommuner

Fylkesmenn

Direktorater og tilsyn

Sametinget

 

Akademikerne

Aleris Helse

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsretten

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

BAR - Barn av rusmisbrukere

Barneombudet

Barnevakten

Batteriet Oslo

Blå Kors Norge

Caritas Norge

De regionale helseforetakene

Den norske Helsingforskomité

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det Kriminalitetsforebyggende Råd

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen

Erstatningsnemnda for voldsofre

FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon

Fellesorganisasjonen

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Flyktninghjelpen

Folkehelseinstituttet

For fangers pårørende

Forandringsfabrikken

Foreldrenettverket mot mobbing

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen mobbing i skolen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesnemndene

Gatejuristen Bergen

Gatejuristen Kristiansand

Gatejuristen Oslo

Gatejuristen Stavanger

Gatejuristen Tromsø

Gatejuristen Trondheim

Generaladvokaten

Grenseløs Kjærlighet - norsk organisasjon for familiegjenforening

Handikappede barns foreldreforening

Helseforetak

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service

Høgskoler

Hørselshemmede barns organisasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon

Institutt for samfunnsforskning

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Islamsk råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa Midt - Norge

Kontoret for fri rettshjelp

Kontoret for voldsoffererstatning

Kreftforeningen

Krigsadvokaten for Nord Norge

Krigsadvokaten for Sør Norge

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Kripos

Krisesentersekretariatet

Kristent interkulturelt Arbeid

Kristent Pedagogisk Forbund

Kristne Friskolers Forbund

KS

KUN senter for kunnskap og likestilling

Kvensk Institutt

Lagmannsrettene

Landets sykehus

Landets universiteter

Landets videregående skoler

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LIM - Likestilling, integrering og mangfold

Longyearbyen lokalstyre

Lykkelige barn

Lærernes Yrkesforbund

Læringsmiljøsenteret, UiS

Mental helse ungdom

Minotenk

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

MOT

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nordlandsforskning

Norges barnevernsamband

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Høyesterett

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges politilederlag

Norges røde kors ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon NOBO

Norsk fengsels - og friomsorgsforbund

Norsk folkehjelp

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

Norsk forening for kriminalreform KROM

Norsk forskerforbund.

Norsk fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk pasientforening

Norsk psykiatrisk forening

Norsk psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykehus og helsetjenesteforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk tannpleieforening

Norsk tjenestemannslag

Norsk tolkeforening

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Norske kveners forbund

Norske kvinners sanitetsforening

Norske Samers Riksforbund

Norske sykehusfarmasøyters forening

Northern Research Institute

NTNU Samfunnsforskning

Næringslivets Hovedorganisasjon

OdinStiftelsen

Organisasjon for private barneverntiltak

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

OsloMet – storbyuniversitetet

OUS_HF tolkesentralen

Peoplepeace

PION Norge

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets utlendingsenhet

Press Redd barna ungdom

Private barnehager

Private grunnskoler

Private videregående skoler

Pro - Senteret

Redd Barna

Regelrådet

Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helsreg Øst og Sør R BUP

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon

RKBU Midt Norge

RKBU Nord

RKBU Vest

RVTS MIDT

RVTS NORD

RVTS SØR

RVTS VEST

RVTS ØST

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for seksuelt misbrukte menn

Sentralenehten for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Språkrådet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Statsadvokatembeter

Statsautoriserte translatørers forening

Steinerskoleforbundet

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening

Taternes landsforening

Telemarksforskning

Tingretter

Tolkebyråenes bransjeforening

Tolkeforbundet

Tolketjenesten i Bergen

Tolketjenesten i Drammen

Tolketjenesten i Grenland

Tolketjenesten i Kristiansand

Tolketjenesten i Larvik

Tolketjenesten i Lørenskog

Tolketjenesten i Oslo

Tolketjenesten i Trondheim

Trygderetten

Uføres Landsorganisasjon

Unge duer

Unge funksjonshemmede

Uni research hovedkontor

UNICEF Norge

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Utlendingsnemdna (UNE)

Vergeforeningen

Voksenopplæringsforbundet

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM