Høring - Utdelinger i finansforetak: Forslag til endringer i finansforetaksloven

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til endringer i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2023