Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Kunnskapsdepartementet sender med dette to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger. Det ene forslaget omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesiapedagogikk og inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Retningslinjene skal bidra til å tydeliggjøre roller og oppgaver. Administrasjon og forvaltning av ordningene bør være så enhetlig og koordinert at de kan sees i sammenheng og bygge på hverandre. Retningslinjene skal samtidig ivareta ulikhetene mellom ordningene, og legge til rette for så enkle prosesser som mulig for lokalt nivå.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2020

Vår ref.: 20/4057

Høring forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Ordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring ble etablert i 2017 - 18. Vi utvikler dette året også en ordning for kompetanseutvikling på det spesialpedagogiske feltet. Kunnskapsdepartementet lager nå retningslinjer for disse ordningene og sender med dette forslag til nye forskrifter om disse på høring.

Retningslinjene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring omfatter de tre ordningene for statlig tilskudd til kvalitetsutvikling i barnehage- og skolesektoren: desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole, regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage, og kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Det er også etablert en tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Forslaget til nye retningslinjer innebærer at Utdanningsdirektoratet fortsatt er tilskuddsforvalter og tildeler midler direkte til fylkeskommunene.

Dette er omfattende ordninger som berører mange. Vi ønsker å sikre at retningslinjene blir godt forståelig og fungerer etter hensikten. Retningslinjene skal bidra til å tydeliggjøre aktørenes ulike roller og oppgaver i ordningene. Det er et mål å gjøre administrasjon og forvaltning av ordningene så enhetlig og koordinert at de kan sees i sammenheng og bygge på hverandre. Samtidig skal retningslinjene ivareta ulikhetene mellom ordningene, og legge til rette for så enkle prosesser som mulig for lokalt nivå.

Høringsspørsmål
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å komme med generelle tilbakemeldinger på innretning og målsettinger med retningslinjene, og særlig besvare følgende spørsmål:

 1. Gir beskrivelsene av mål, målgrupper og kriterier for tildeling av midler i ordningene rom for tilpasning til lokale kompetansebehov i og på tvers av ordningene?
 2. Ivaretar regelverket en tydelig og god ansvars- og rollefordeling mellom aktørene i ordningene?
 3. Ivaretar kravene til rapportering og evaluering et godt grunnlag for evaluering av måloppnåelse av ordningene?

Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriften som følge av innspill i løpet av høringsrunden.

Departementet tar sikte på at retningslinjene trer i kraft som forskrift fra januar 2021, for å sikre forutsigbarhet for aktørene i ordningene med tanke på tildeling av midler over statsbudsjettet for 2021.

Høringsfristen settes til 21. november 2020. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2724691 .

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no ). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen 

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                Håvard Lunnan
                                                                                               seniorrådgiver

 • Alle departementene
 • Alle kommuner
 • Abelia
 • ABM-utvikling
 • ADHD Norge
 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforsknings-instituttet
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • ASSISTANSE interesse foreningen for synshemmede barns sak
 • AOF Norge
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Blindeforbundet
 • Bokmålsforbundet
 • Datatilsynet
 • Den norske forleggerforening
 • Det Utdanningsvitenskapelige-
 • Dysleksiforbundet
 • Elevorganisasjonen
 • Espira
 • FAFO
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Fellesrådet for kunstfagene i skolen
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for barnehagene
 • Forskerforbundet
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Funksjonshemmedes studieforbund
 • Fylkesmennene 
 • Fylkekommunene 
 • Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Hørselshemmedes landsforbund
 • IKT-Norge
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • KANVAS
 • Kompetanse Norge
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Kunst i skolen
 • Kunst og design i skolen
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
 • Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
 • Landslaget Drama i skolen
 • Landslaget for Matematikk i skolen
 • Landslaget for Moderne språk
 • Landslaget for nærmiljøskolen
 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lederne
 • Lesesenteret
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyret
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Maskinentreprenørenes  forbund
 • Mesterbrev
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikk i skolen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • NIFU
 • Noregs Mållag
 • Norges Bondelag
 • Norges Døveforbundet
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handicapforbund
 • Norges Idrettsforbund
 • Norges Ingeniør og teknologorganisasjon
 • NHO Håndverk
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Audiopedagogisk forening
 • Norsk Bibliotekforening
 • Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppveks, velferd og aldring
 • Norsk kulturskoleråd
 • Norsk lektorlag
 • Norsk logopedlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norsk skolelederforbund
 • Norsk Studentorganisasjon
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Nynorsksenteret
 • Næringslivets Hovedorganiasjon
 • Politidirektoratet
 • Private barnehagers landsforbund
 • Private handelsskolers landsforbund
 • Riksmålsforbundet
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samisk høgskole
 • Samnemda for NF og NKF
 • Samordna opptak
 • Senter for interkulturell kommunikasjon
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
 • Statisktisk sentralbyrå
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Steinerskolene i Norge
 • Studentenes landsforbund
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygge barnehager
 • Ungdom & fritid
 • Unge funksjonshemmede
 • Ungt Entreprenørskap
 • Unio
 • Universitet- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Voksenopplæringsinstituttet
 • Voksne for barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Lykkelige barn- nettverket for foreldre med høyt begavede barn v/ Ieva Fredriksen
 • NLA Høgskolen
 • VID
 • Steinerhøyskolen
 • Statped
 • IMTEC
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes Høyskole
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Lillehammer Institute for Music Productions
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Noroff Høyskole
 • Norsk Barnebokinstitutt
 • Norsk Gestalinstitutt
 • NKSI
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høyskole
 • Barrat Due Musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds MinneHøgskole
 • Fjellhaug Intenasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg Diakonale høgskole
 • MF
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Arkitektur- og designhøgskolen
 • Høgskolen Innlandet
 • Høgskolen Molde
 • Høgskolen Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord Universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Idrettshøgskole
 • NMBU
 • Norges Musikkhøgskole
 • NTNU
 • Oslo Met
 • Samisk Høgskole
 • Univesitet i Agder
 • Universitet i Bergen
 • Universitet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø